E-mailprocedure : Verzoek om voorstel van wet 35424 plenair als hamerstuk aan te melden

De vergadering is geweest

1 april 2020
11:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: woensdag 1 april 2020 07:39
Aan: GC-Commissie-BiZa ; GC-Commissie-KR
Onderwerp: E-mailprocedure Verzoek om voorstel van wet 35424 plenair als hamerstuk aan te melden
 
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Koninkrijksrelaties
 
Geachte leden,
 
Naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (TK 35424)  verzoek ik u toestemming te verlenen om dit  wetsvoorstel plenair als hamerstuk aan te melden.
 
Graag ontvang ik uw reactie op dit voorstel* nog hedenochtend uiterlijk 11.00 uur.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om voorstel van wet 35424 plenair als hamerstuk aan te melden

    Te behandelen:

    Loading data