E-mailprocedure : Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De vergadering is geweest

31 maart 2020
16:00 uur
Van: Commissie SZW
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 09:11
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: [SPOED] Emailprocedure: verzoek van het lid van Kent (SP) SO over uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers - gelieve uw reactie uiterlijk hedenmiddag om 16:00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Kent (SP) om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers met als inbrengdatum woensdag 1 april 2020 om 14.00 uur.
 
Indien de commissie het verzoek steunt dan zal de bewindspersoon worden verzocht de antwoorden uiterlijk maandag 6 april 2020 om 17.00 uur aan de Kamer te sturen.
 
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 31 maart 2020 om 16.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen. Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek wordt gehonoreerd.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
  
Met vriendelijke groet,
Sarah Kraaijenoord,
Adjunct griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
Van: Maes, S.
Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:39
Aan: Commissie SZW
CC: Kent van B.
Onderwerp: Verzoek
 
Beste griffie,
 
Namens Bart van Kent het verzoek voor een schriftelijk overleg over de brief m.b.t. de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers van afgelopen vrijdag, 27 maart.
Met vriendelijke groet,
Bas Maes
Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

SP-Tweede Kamerfractie
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een schriftelijk overleg te voeren over de brief Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

    Te behandelen:

    Loading data