Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 april 2020
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden

  • De Kamer verwacht op korte termijn een brief over een aantal lopende OCW-dossiers (met mogelijke wijzigingen in het tijdpad als gevolg van de huidige situatie).
  • Het verzoek van de Onderwijsraad om het gesprek op 28 mei a.s. te voeren middels een videoconferentie wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Evaluatieonderzoek gemeentelijke bekostiging lokale publieke media-instellingen (PMI)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatieonderzoek gemeentelijke bekostiging lokale publieke media-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Steun tijdens de coronacrisis voor de mediasector

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Instelling Commissie evaluatie restitutiebeleid roofkunst Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport 'Veiligheidszorg rijkscollectie geborgd?' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht aanvragen Fonds Podiumkunsten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het onderzoek ter evaluatie van het Bureau Architectenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift aanvullende adviesaanvraag Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitwerking van de motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector (Kamerstuk 25295-133)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stappenplan NPO toegankelijkheid media-aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding briefadvies ‘Verder met de verklaring van Davos’ van RvC

 15. 15

  Beleidsreactie evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2018-2024" van Rathenau Instituut

 19. 19

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister m.b.t. advies inzake gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs

 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SDO met een signaal over mogelijk misbruik van onderwijsbudget van de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intentieverklaring “Inzet op bbl om jongeren die ongediplomeerd aan het werk gaan alsnog tot een startkwalificatie te brengen”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een aantal taalambassadeurs over de vervolgaanpak van laaggeletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Rapportage doorlopende leerlijnen vmbo-mbo anno 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het creëren van een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind (Kamerstuk 27923-401)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording feitelijke vragen inzake ‘De Financiële Staat van het Onderwijs 2018’ en ‘Het verhaal achter de financiële cijfers. Wijze van begroten en aanhouden van reserves in het onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten (lichte voorhang)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  COVID-19 aanpak mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO (Kamerstuk 24724-167)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken salarismix mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over uitstel invoering kwalificatiedossiers Verzorgende IG en Mbo-verpleegkundige van Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en MBO Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Werking van het onderdeel studentenmedezeggenschap van de Wet versterking bestuurskracht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  COVID-19 aanpak hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  COVID-19 aanpak mbo, servicedocument 2.0 en handreiking Verantwoord Diplomabesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie om meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hogeronderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie tweede deel van de monitor van de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Opdracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas voor het indienen van een aanvraag om een openbare scholengemeenschap mavo, havo, vwo voor bekostiging in aanmerking te brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoek ondersteuning medezeggenschap in het po en vo

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Deelonderzoeken t.b.v. de evaluatie passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op onderzoek DUO Onderwijsonderzoek en Advies, inclusief terugblik gegeven schooladviezen en afname eindtoetsen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Maatregelen examens voortgezet onderwijs vanwege het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Eindtoets 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gewijzigde aanpak eindexamens vanwege het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Onderzoeksrapport 'Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op verzoek commissie over het project Jan Ligthartschool te Westerbroek inzake mogelijke sluiting basisschool'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Slaag-zak regeling voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Videoconferentie cultuurministers van de EU inzake COVID-19 op 8 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 20 februari 2020 en de videoconferentie voor onderwijsministers van 12 maart 2020 over het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Fiche: Gendergelijksheidsstrategie 2020-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (minister SZW, minister J&V, minister BVO en Media)
  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  67. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  74. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  96.
  Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (minister BVO en Media)
  103. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  106. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  115. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  120. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  139. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  81. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  88. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)


  VAO's
  VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)
  VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32034, nr. 32)
  VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288, nr. 827)
 59. 59

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

   
  Commissieactiviteiten geannuleerd i.v.m. coronavirus:
  • AO Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo (24-3-2020)
  • AO Subsidiaanvragen Cultuur (8-4-2020)
  • AO Evaluatie Bibliotheken (15-4-2020) omgezet in schriftelijk overleg
  • AO Wetenschapsbeleid (21-4-2020)
  • AO Evaluatie Erfgoed (21-4-2020) omgezet in schriftelijk overleg
 60. 60

  Dossier Onderwijs en corona en dossier Cultuur en corona

  Besluit: planning van debatten wordt spoedig ter hand genomen.
 61. 61

  Rondvraagpunt Wiersma en Heerema naar aanleiding van het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

  Te behandelen:

  Loading data