Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 maart 2020
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de formele EU-Gezondheidsraad van 9 december 2019 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de verschillende rapporten over de faillissementen van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Complexe zorgvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mesh Implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieagenda 'Schadelijke Praktijken'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  E-healthweek 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken van de acties die zijn ingezet voor kinderen en jongeren met een levenslange en levensbrede zorg- en hulpvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken van de uitvoering en afronding van het landelijk actieplan casemanagement dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het abonnementstarief Wmo - Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie CAK 2013-2018 in het kader van de Kaderwet Zbo’s

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over berichten over grote zorgen bij ouders van chronisch zieke kinderen door korten pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens het AO Zwangerschap en Geboorte op 13 februari 2020, over de stand van zaken onderzoek naar de 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift besluit deelname stichting Privacy First aan Informatieberaad Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging over de opvolging van de aanbevelingen van het rapport ‘Onvoldoende beschermd: Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het manifest Lijm de Zorg en toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg GGZ van 29 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie evaluatie Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Future Affordable Sustainable Therapies (FAST) over instellen kwartiermaker

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Inrichting structureel beheer PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit van 23 januari 2020 houdende vaststelling van de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en wijziging van de citeertitel van het Besluit Hersendoodprotocol naar Besluit vaststelling van de dood bij postmortale orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nadere uitwerking advies NZa over de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg en voorlopige resultaten van de pilot Zorgclustermodel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over brandbrief met betrekking tot tekorten sociaal domein Zeeuwse gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over waardig en humaan zelfgekozen levenseinde

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  TAJ-subsidies Pluryn-Intermetzo

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van het lid Jansen over het overleg tussen zorgverzekeraars en aanbieders over de problemen in de kraamzorg (Kamerstuk 32279-183)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Herziene appreciatie van moties ingediend tijdens het VAO Hulpmiddelenbeleid van 4 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport van de ‘Commissie onderzoek faillissementen ziekenhuizen’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging eigen betalingen bij de zwangerschap en bevalling

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum (Kamerstuk 34170-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Patiënt overleden met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Coronavirus: Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant (COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overdracht medische dossiers MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over de evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging (Kamerstuk 23235-194)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken doorontwikkeling bekostiging wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Situatie passagiers cruiseschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Actuele stand van zaken nieuwe coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Actuele stand van zaken met betrekking tot het nieuwe coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van het lid Hijink c.s. over maximale inzet om met initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is (Kamerstuk 31839-705) en reactie op de motie van het lid Voordewind c.s. over met gemeenten andere mogelijkheden onderzoeken om in een passende vervolgplek te voorzien (Kamerstuk 31839-708)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Schriftelijk overzicht van de maatregelen om te voorkomen dat personen met verkeerde intenties in de zorg aan de slag gaan (zeven stappen)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanscherping fusietoezicht in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie om nadere informatie over de nieuwe berekeningen van de cumulatieve blootstelling van gifresiduen op voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over Wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Nieuwe ontwikkelingen nieuw coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Nog twee nieuwe patiënten met Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Twee nieuwe patiënten met nieuw coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Tweede patiënt met nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Eerste coronavirus (COVID-19) patiënt in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Advies Bestuurlijk Afstemmings Overleg COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Overzicht plenaire en commissie debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 9 maart 2020)


  Voorstel: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
   
  1. 34891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Dit wetsvoorstel is op 4 december 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  2. 35 321 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod. Dit wetsvoorstel is op 30 januari 2020 aangemeld voor plenaire behandeling.
 57. 57

  Plenaire debatten


  Besluit: Ter informatie 
     
                                                          
  1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  2. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (min. MZ, stas. SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
  3. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (stas. VWS , min. J&V).
  4. Debat over de prijs van geneesmiddelen. Tijdens de RvW van 28 januari 2020 is een aantal onderwerpen toegevoegd aan het debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019) en tevens is de titel van het debat gewijzigd. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen.  
  5. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  6. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V, MZ)
  7. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
  8. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) en het debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (tijdens de RvW van 26 september 2019 samengevoegd tot dit nieuwe debat).
  9. Debat over marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
  10. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (aangevraagd door het lid Van den Hul) (min. BVO en Media, min. VWS, RB)
  11. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
  12. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
  13. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (aangevraagd door het lid Peters tijdens de RvW van 4 juni 2019)  (min. VWS, BVO en Media).
  14. Debat over het rapport van de  Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet tijdens de RvW van 20 juni 2019) (min. LNV, MZ)
  15. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (aangevraagd door de voorzitter van de commissie VWS namens de commissie tijdens de RvW van 25 juni 2019). Aan de Griffie Plenair is gevraagd dit debat in maart 2020 in te plannen. 
  16. Debat over genitale verminking in Nederland (aangevraagd door het lid Buitenweg tijdens de RvW van 25 juni 2019) (min.J&V, VWS).
  17. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS)
  18. Debat over de commotie rond de invoering van de BIG-II (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 3 september 2019).
  19. Debat over het aantal daklozen in Nederland (aangevraagd door het lid Smeulders tijdens de RvW van 3 september 2019) (samengevoegd met het dertigledendebat over het bericht over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld), min BZK, stas. VWS).  
  20. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (aangevraagd door het lid Paternotte tijdens de RvW van 3 september 2019) (min. VWS, BZK, OCW).
  21. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 19 november 2019). 
  22. Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 27 november 2019). 
  23. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170; debat één keer per jaar)).
  24. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 januari 2020). 
  25. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 16 januari 2020). 
  26. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (aangevraagd door het lid Van den Hul tijdens de RvW van 21 januari 2020). 
  27. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 21 januari 2020). (min.VWS, min. voor Milieu en Wonen)
  28. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 januari 2020). 
  29. Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’ (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 4 februari 2020). 
  30. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (aangevraagd door het lid Beckerman tijdens de RvW van 17 december 2019 (min.EZK, min.VWS). Tijdens de RvW van 6 februari 2020 is het dertigledendebat omgezet in een debat.
  31. Debat over medische implantaten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 12 februari 2020). 
  32. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 20 februari 2020). Omgezet van een dertigledendebat in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 4 maart 2020.
 58. 58

  Overzicht dertigleden- en interpellatiedebatten


  Besluit:  Ter informatie.
   
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  2. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  3. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  4. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V, stas. VWS)
  5. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
  10. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
  11. Dertigledendebat over de aankomende stakingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 17 oktober 2019).
  12. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 21 november 2019). 
  13. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (aangevraagd door het lid Van den Berg tijdens de RvW van 3 december 2019).
  14. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 december 2019).
  15. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (aangevraagd door het lid Jansen tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
  16. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 januari 2020). 
 59. 59

  Overzicht geplande AO's/WGO's/NO's


  Besluit: Ter informatie
   
  1. AO Jongeren met chronische en langdurige beperkingen en ontwikkelingsachterstanden
  2. AO Kindermishandeling/Huiselijk geweld,  19 maart 2020
  3. AO GGZ, 26 maart 2020
  4. AO PGB, 1 april 2020
  5. AO Gehandicaptenbeleid, 2 april 2020
  6. AO Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg, 2 april 2020
  7. NO Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen, 6 april 2020
  8. AO Personen met verward gedrag, 8 april 2020
  9. AO Zorgverzekeringswet, 8 april 2020
  10. AO Kwaliteitszorg, 15 april 2020
  11. AO Langer Thuis, 16 april 2020
  12. AO Informele EU-Gezondheidsraad (29/30 april 2020), 22 april 2020
  13. AO Maatschappelijke opvang, 4 juni 2020
  14. AO EU-Gezondheidsraad (12 juni 2020), 10 juni 2020
  15. AO Verpleeghuiszorg, 17 juni 2020
  16. AO Pakketbeheer, 18 juni 2020
  17. AO GGZ, 18 juni 2020
  18. AO Medisch zorglandschap, 25 juni 2020
  19. AO GGZ, 12 november 2020
 60. 60

  Overzicht nog te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
 61. 61

  Geselecteerde thema's voor de V-100 (maandag 25 mei 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om de brief van de minister van VWS d.d. 10 maart 2020 inzake Datalek Donorregister te bespreken in de PV VWS d.d. 11 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Westerveld (GroenLinks) om een rappel op de toegezegde kabinetsreactie op de Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld d.d. 21 november 2019.

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) om een reactie aan de staatssecretaris te vragen naar aanleiding van de aangenomen motie Diertens en Hermans over onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het opnemen van het rotavaccin als universele vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (TK 25295, nr. 91)

  Te behandelen:

  Loading data