E-mailprocedure : Verzoek van de leden Dik-Faber, Agnes Mulder en Harbers om uitstel van het AO Mijnbouw/Groningen van 18 december 2019

De vergadering is geweest

11 december 2019
12:00 uur
Van: Commissie EZK
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 13:37
Aan: GC-Commissie-EZK ; GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE]: verzoek van de leden Dik-Faber, Agnes Mulder en Harbers om uitstel van het AO Mijnbouw/Groningen van 18 december 2019
Urgentie: Hoog
 
 
Leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en voor Binnenlandse Zaken,
 
Hierbij treft u aan een verzoek van het lid Dik-Faber, mede namens de leden Agnes Mulder en Harbers, om het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen van 18 december 2019 te verplaatsen naar januari 2020.
 
Graag verneem ik uiterlijk woensdag 11 december 2019 om 12.00 uur of u met dit verzoek kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht).
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst*.
 
Ter informatie: op 6 februari 2020 is reeds een algemeen overleg Mijnbouw/Groningen gepland.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dennis Nava
 
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
Alle informatie over de Tweede Kamer is te vinden op www.tweedekamer.nl. U kunt de Tweede Kamer ook volgen op Facebook en Twitter. Download ook de gratis Tweede Kamer vergaderagenda app in de Apple of Android store.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Dik-Faber, C.
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:28
Aan: Commissie EZK
CC: Mulder, Agnes ; Harbers, M.
Onderwerp: Verzoek uitstel AO Mijnbouw / Groningen
 
Geachte griffie,
 
Hierbij verzoek ik u - mede namens Agnes Mulder (CDA) en Mark Harbers (VVD) - het AO Mijnbouw / Groningen van 18 december te verplaatsen naar januari, omdat het vorige AO zeer recent heeft plaatsgevonden en ook het VAO daarvoor nog ingepland moet worden.
 
Wilt u hiervoor een mailprocedure starten? Veel dank!
 
Met vriendelijke groet,
 
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
 

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Dik-Faber, Agnes Mulder en Harbers om uitstel van het AO Mijnbouw/Groningen van 18 december 2019

    Te behandelen:

    Loading data