Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 10 maart 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 10 maart 2020

Deelnemers


Agendapunten

17
Uitkomst email-inventarisatie - Prioritering Werkprogramma 2020 Europese Commissie SZW
19
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 5 maart 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
1. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens (35316)

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (aangevraagd door het lid Buitenweg (GroenLinks), bij de RvW van 5 februari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 5 februari 2020)
2. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19 februari 2020)
3. VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 4 maart 2020)
20
Geplande algemeen overleggen/Notaoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Arbeidsmigratie (in concept) - 26 maart 2020, 10.00-13.00 uur: vindt geen doorgang (wordt omgezet in NO/AO Arbeidsmigratie op 25 mei 2020)
 • AO ZZP - 26 maart 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Participatiewet/Breed Offensief - 1 april 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO AOW-onderwerpen - 23 april 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 • NO/AO Arbeidsmigratie - 25 mei 2020, 14.00-20.00 uur (zie stafnotitie 2020Z04365).
23
Uitnodiging UWV voor werkbezoek
24
Aanbod werkgroep SZZ-Plus van STvdA voor technische briefing AOV zelfstandigen d.d. 19 maart 2020
25
Voorstel om een schriftelijk overleg te voeren over de beantwoording van Kamervragen van leden van de fracties van VVD, CDA en PvdA over het korten op Wajong-uitkeringen bij het krijgen van een eindejaarsuitkering

Te behandelen:

26
Kennisagenda SZW 2020 - thema "Rondkomen"
27
Verzoek om alle relevante informatie te ontvangen van de minister SZW inzake de onthullingen van Follow The Money over de betrokkenheid van het ministerie van SZW bij de toeslagenaffaire

Te behandelen:

28
Verzoek om de brief van de minister van VWS inzake de Actieagenda schadelijke praktijken, d.d. 18 februari 2020 (28345-228) te agenderen voor het nog in te plannen (initiatief)notaoverleg "In Nederland beslis je over je eigen leven"

Te behandelen: