Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 21 januari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 21 januari 2020, 16.30-17.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
16
Reactie op een vraag van het lid Smals gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

Te behandelen:

30
Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

Te behandelen:

33
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 16 januari 2020)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:
 1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
 11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
 12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
 13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2020)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
 1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
 9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

VAO's/VSO's
1. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15 januari 2020)
34
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Inburgering en integratie - 5 februari 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO ZZP - 12 februari 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
 • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
 • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
 • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
38
Verzoek SER om vraaggesprek over verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'
40
Verzoek Ambassade van de Republiek Turkije, namens delegatie van Turkse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13-14 februari 2020
42
Aanbod Commissie regulering van werk voor technische briefing