Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 januari 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • B. van Kent (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eerste fase Verkenning omvang en samenstelling bevolking in Nederland in 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Veranderingen op de loonstrookjes en koopkracht 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van de uitvoering sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Diverse onderwerpen op het gebied van werknemersverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel reactie op de initiatiefnota van het lid Becker over “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsdoorlichting artikel 8 begroting SZW (oudedagsvoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage uitwerking pensioenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting artikel 9 begroting SZW (Nabestaanden)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op de inzet de-escalatie rondom spanningen Sinterklaasviering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 december 2019, over een werkweek van 30 uur voor alle werkenden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken uitvoer verbeteringen functioneren asbeststelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op een vraag van het lid Smals gesteld tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving over werknemers die betrokken zijn bij de verzorging van overledenen en de onbewuste en ongewilde risico’s waaraan zij kunnen worden blootgesteld door bijvoorbeeld biologische agentia en straling

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werk en onderzoek initiatieven Eerlijk werk.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over nader onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over de motie Bruins c.s. over de middelen beschut werk (Kamerstuk 35300-XV-67)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken rond de acties die voortkomen uit de taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs en enkele toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tussenresultaten onderzoek burn-outklachten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de infrastructuur van sociale werkvoorziening SOWECO behouden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de invoering van een uitzonderingsjaar en toezegging overzicht stelsel boetes en verhogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het eindverslag "Zicht op schulden"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nieuwe besluiten bijstandsbudgetten naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op evaluatie Wettelijk Minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering van de motie van de leden Van Weyenberg en Gijs van Dijk over het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over reactie op CPB onderzoek "Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond" (Kamerstuk 29544-951)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 10 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsappreciatie inzake het verslag van de Europese Commissie over de toepassing en tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2014//67/EU inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen november- december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie op het rapport “Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 16 januari 2020)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

  Plenaire debatten:
  1. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  2. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  3. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  5. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  7. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  8. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  9. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
  10. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)
  11. Debat over het bericht dat het aantal huishoudens met een laag inkomen de laatste drie jaar gelijk is gebleven (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 december 2019)
  12. Debat over de publieke opinie over integratie (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 14 januari 2020)
  13. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk (aangevraagd door het lid Asscher (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2020)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  2. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  3. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  4. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  8. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)
  9. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 14 januari 2020)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15 januari 2020)
 34. 34

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO Inburgering en integratie - 5 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO ZZP - 12 februari 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Gezond en veilig werken - 20 februari 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019 - 4 maart 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Uitvoering sociale zekerheid - 12 maart 2020, 10.00-13.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 35. 36

  Initiatiefnota van de leden Segers en Marijnissen over een Actieplan arbeidsmigratie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 37

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 38

  Verzoek SER om vraaggesprek over verkenning 'Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden'

 38. 39

  Verzoek om een reactie te vragen op het SER advies: Inventarisatie Leven Lang Ontwikkelen in de sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 40

  Verzoek Ambassade van de Republiek Turkije, namens delegatie van Turkse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13-14 februari 2020

 40. 41

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 42

  Aanbod Commissie regulering van werk voor technische briefing