Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 30 oktober 2019; brieven toegevoegd
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 30 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Sportvisserij Nederland, namens delegatie Duitse milieu- en visserij organisaties, tot aanbieding petitie voor visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam d.d. 12 of 19 november 2019
4
Voorgenomen verlenging vervaldata voor de subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

Te behandelen:

5
Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019” (Kamerstuk 28973-215)

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het tijdstip van verzending van de kabinetsreactie op het eerste advies van het adviescollege stikstofproblematiek

Te behandelen:

11
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 14-15 oktober 2019 (Kamerstuk 21501-32-1198)

Te behandelen:

35
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

 Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
40
Stafnotitie - Voorstel voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage Natuur
41
Stafnotitie – Vooruitblik kennisagenda commissie LNV 2020
42
Resultaat e-mailinventarisatie: Werkbezoek aan het project Kunstmestvrije Achterhoek

Details

Besluit: Werkbezoek inplannen op vrijdag 31 januari 2020.
Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Lodders (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Bisschop (SGP).
45
Uitvoering van enkele moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij woningen (Kamerstuk 27858-464, -470 en -474) en informatie over enkele toezeggingen over omwonenden en cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer

Te behandelen: