Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

30 oktober 2019
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2e HERZIENE AGENDA
(brieven * toegevoegd)

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Sportvisserij Nederland, namens delegatie Duitse milieu- en visserij organisaties, tot aanbieding petitie voor visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam d.d. 12 of 19 november 2019

 3. 3

  35300-XIV Verslag houdende een lijst van vragen inzake de begroting van het ministerie van LNV (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 en aandachtspunten van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorgenomen verlenging vervaldata voor de subsidiemodules Brede weersverzekering en Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer leefgebieden weidevogels en akkervogels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019” (Kamerstuk 28973-215)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het tijdstip van verzending van de kabinetsreactie op het eerste advies van het adviescollege stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Natuur 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid De Groot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019 over de afname van biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de concept-houtskoolschets van de SWOT-analyse voor het Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 28625-265)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Houtskool-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 14-15 oktober 2019 (Kamerstuk 21501-32-1198)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de informele Landbouwraad van 22-24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Start hofprocedure tegen het pulsverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken nationale voorbereidingen op LNV-terrein voor een no deal-Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad van 22-24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Publicatie Monitor duurzaam voedsel 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van de taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actualisering forfaitaire excretienormen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bestuurlijke boetes mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang herziening LNV-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieden vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Van Kooten-Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 juni 2019, over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een brief over de invoering van de superheffing in 1984

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Octrooien op producten van klassieke veredeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vondst virus bij een tomatenteler

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op berichtgeving in de Volkskrant van 28 oktober 2019 inzake waarschuwingen over stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over "de berichtgeving over een verhoogd risico op Parkinson bij blootstelling aan landbouwgif"

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stichting Veldleeuwerik

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Mededeling – Intensivering EU inzet bescherming & herstel bossen wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 36. 36

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" (Kamerstuk 28973-215)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Inventarisatie van onderwerpen en deelname aan de ambassadeursconferentie op 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Resultaat e-mailinventarisatie: Werkbezoek aan het project Kunstmestvrije Achterhoek

  Besluit: Werkbezoek inplannen op vrijdag 31 januari 2020.
  Noot: De volgende leden hebben zich aangemeld: Lodders (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Bisschop (SGP).
 41. 41

  Particulier gebruik van biociden in en om het huis

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op de motie van het lid Bisschop over voortzetting van het programma Groene Veredeling (Kamerstuk 35000 XIV-91)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering van enkele moties over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nabij woningen (Kamerstuk 27858-464, -470 en -474) en informatie over enkele toezeggingen over omwonenden en cumulatie, alsmede over de stand van zaken rond het bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorkomen van het ontstaan en van het verspreiden van resistentie bij de schimmel Aspergillus fumigatus tegen azolen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording vragen commissie over de tussenevaluatie van de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst, "Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd" (Kamerstuk 27858-461)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken diverse onderwerpen gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nadere duiding van de gevraagde voorlichting bij de Raad van State over het invoeren van een drempelwaarde voor stikstofdepositie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand, Kops en Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 oktober en 16 oktober 2019, over stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanpak stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Producten opgesteld in het kader van kennisvergadering inzake het kennisthema Stikstofproblematiek/Programma Aanpak Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Advies Integrale adviescommissie Omgevingswet over ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14-15 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanbieding Vijfde Voortgangrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data