Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

3 juni 2020
11:00 - 11:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 20 mei 2020 is vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Rapporten De ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 ’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vierde SDG-rapportage; ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stukken ten behoeve van het plenair debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van woensdag 27 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verantwoordingsstukken over het begrotingsjaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit tot instelling van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wet hardheidsaanpassing Awir

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Fiscale verzamelwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over adviezen van NLFI over de verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de crisisbonus voor de topman van Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Groene obligatie rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kamerbrief Herverzekering leverancierskredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over onterecht betitelen als fraudeur door Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet vliegbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van de leden Asscher en Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoeken gedaan tijdens het debat over het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van 27 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Uitkomsten extern cultuuronderzoek Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Aandelenverwerving Air France–KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbod CPB besloten (digitale) technische briefing over vervolg publicatie Zorgkeuzes in Kaart

  Besluit: het aanbod van een besloten (digitale) technische briefing wordt aanvaard.

  Het Centraal Planbureau is voornemens het vervolg op de publicatie Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) op 24 juli 2020 te publiceren en op 25 juni onder embargo naar de politieke partijen te sturen. In Zorgkeuzes in Kaart wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg geanalyseerd. De nadruk ligt op de budgettaire effecten. De publicatie is bedoeld ter voorbereiding op de verkiezingen.
  Het CPB heeft een besloten (digitale) technische briefing aangeboden, zodat ook ambtenaren van departementen die aan de publicatie hebben bijgedragen aan de briefing kunnen deelnemen. Deze zou nog kunnen plaatsvinden voorafgaand aan het zomerreces.
 27. 27

  Brief aan de Kamervoorzitter over aanbieding jaarrapportage procedureregeling Grote Projecten 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Algemene Rekenkamer over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, commissie Financiën d.d. 29 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van 15 mei 2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op een artikel van Follow the Money (‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op EU consultatie herziening MiFID II/ MiFIR

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

  Besluit: ter informatie

  - wo 03-06-2020 09.45-10.45 Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir
  - wo 03-06-2020 11.00-11.45 Procedurevergadering
  - wo 03-06-2020 13.30-15.00 Openbaar gesprek met ouders, advocatuur en Nationale ombudsman i.vm. Wet hardheidsaanpassing Awir
  - ma 08-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  - wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
  - di 23-06-2020 16.30-19.30 Algemeen Overleg Belastingdienst
  - wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
  - do 25-06-2020 17.00-20.00 Algemeen Overleg over nader te bepalen onderwerpen (met de minister en/of de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)
  ma 29-06-2020 17.00-21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën incl. thema Begroten en verantwoorden
  - di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
 35. 35

  Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten

  Besluit: ter informatie.

  Algemeen overleggen:
  AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
  AO Autobelastingen
  AO Belastingen
  AO Belastingontwijking
  AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  AO Douane (inclusief Brexit)
  AO Europese btw
  AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
  AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  AO Financiële markten
  AO Revolverende fondsen
  AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
  AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

  Gesprekken:
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
  Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
  Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Rondetafelgesprek Commissie Ter Haar (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep)

  Werkbezoeken:
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
  Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
 36. 36

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven


  Besluit: ter informatie.
  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
  • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
  • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
  • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
  • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
  • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
  • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
  • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
  • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
  • 07-05-2020 - Verzoek om reactie op het bericht "Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs" (2020Z08140)
  • 20-05-2020 - Verzoek inzake Voorjaarsnota 2020 (2020Z09235)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
  • 22-05-2020 - Reactie op aanbod technische briefing over risicomodellen en selectiemodules bij de Belastingdienst (2020Z09237)
  • 22-05-2020 - Verzoek inzake ontwerpbesluit dwanginvordering belastingschuldigen (2020Z09238)
 37. 37

  Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 mei 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  onder voorbehoud: wo 10 juni 2020
  -35 468 - Wet Hardheidsaanpassing Awir
  16, 17 en 18 juni (week 25)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
  30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
  - 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  9, 10 en 11 juni (week 24)
  VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
  22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
  63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
  103. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  111. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  112. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
  144. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
  90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
 38. 38

  Antwoorden op vragen commissie over de inwerkingtreding van artikel XXII van de Overige fiscale maatregelen 2018 en reactie op de motie van het lid Van Nispen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) om een kabinetsreactie te vragen op berichtgeving over de beveiliging op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Snels over een parlementaire ondervraging (31066-652)

  Na beraadslaging, op initiatief van het lid Snels, over de wijze waarop de uitvoering van zijn motie, die op 2 juni 2020 met algemene stemmen is aangenomen, over een parlementaire ondervraging, verzoekt de commissie de griffier ten behoeve van de eerstvolgende procedurevergadering een stafnotitie op te stellen, aan de hand waarvan de commissie zou kunnen besluiten tot het instellen van een voorbereidingsgroep.
 41. 41

  Verzoek van het lid Omtzigt over het onderzoek 'Als de prooi de jager pakt'

  Te behandelen:

  Loading data