Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 maart 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • J.P. Kwint (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Tijdelijke wisseling kenniscoördinatoren in OCW-staf

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording feitelijke vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport 'Hilversum in beeld; doelmatigheid bij de publieke omroep'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Herijking Canon van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de basisinfrastructuur 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code voor meerjarig gesubsidieerde instellingen en festivals

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het NRC-artikel ‘Mediatoezichthouder in de fout met aanbestedingen' van 16 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervreemding en overdracht van kris uit de Rijkscollectie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorstel rondetafel Positie makers in de journalistiek, medio april, n.a.v. motie Versterken positie journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ van AWTI

 13. 13

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister Slob m.b.t. advies inzake de aanvragen van de Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs Randstad

 14. 14

  Reactie op motie over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorgen en motie van de leden Westerveld over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Naar een stelsel met toekomst – bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Wiersma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 januari 2020, over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om een reactie inzake de tussenstand van het Meldpunt Stagemisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beleidsreactie rapport "Financiële positie en ontwikkeling van de kleinere regionale opleidingscentra en de vakinstellingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verlagen druk op het wetenschapssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Minister Slob maakt 9 miljoen euro extra vrij voor zij-instromers onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie inzake aanbieding van het pamflet "Lerarentekort, Welk lerarentekort"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Sponsorconvenant 2020-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toestemming deelname Inspecteur Generaal voor het Onderwijs aan bespreking over het rapport ‘Resultaten Programme for International Student Assesment (PISA) 2018'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Grotere klassen en wachtlijsten door lerarentekort in speciaal onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wetsvoorstel Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording van de vraag van het lid Rudmer Heerema, gesteld tijdens debat Leraren gehouden op 19 februari 2020, over vermeende stijging personeelsaantallen in hogere salarisklassen vo

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Altena College met betrekking tot een regeling voor meermaals gezakte vwo-leerlingen om alsnog een havodiploma te halen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over goedkeuring meeste plannen Sterk Techniekonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over reiskostenvergoeding voor basisschoolleerlingen tbv dansopleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wetsvoorstel Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op het SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor wat betreft het onderdeel onderwijs (Kamerstuk 21501-34-323)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  OJCS-raden

  • 3-4 juli Informele OJCS-Raad (Jeugd): voortouw wordt overgedraagen aan commissie VWS
  • 16-17 september Informele OJCS-Raad (Onderwijs): AO wordt omgezet in schriftelijk overleg: inbreng schriftelijk overleg op vrijdag 4 september a.s. te 10.00 uur
  • 30 november – 1 december OJCS-Raad: AO wordt omgezet in schriftelijk overleg: inbreng schriftelijk overleg op dinsdag 17 november a.s. te 14.00 uur
 37. 37

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 38. 38

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  106. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  109. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  118. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  119. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (minister BVO en Media)
  123. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
  142. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  70. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
  83. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (minister OCW)
  90. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (minister J&V, minister OCW)

  VAO's
  VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)
 39. 39

  Planning notaoverleg Passend Onderwijs en wetgevingsoverleg Jaarverslag

  • het notaoverleg over de Eindevaluatie passend onderwijs kan worden gepland op maandag 29 juni a.s. van 10.00-18.00 uur.
  • het wetgevingsoverleg over het 'Jaarverslag OCW/Slotwet/Staat van het onderwijs' kan worden gepland op maandag 15 juni a.s. van 13.00-19.00 uur.

  Indicatief tijdspad Passend onderwijs:

  In maart enkele onderzoeksrapporten naar de Kamer
  Begin april enkele onderzoeksrapporten naar de Kamer
  In april advies Onderwijsraad:
  "strategisch advies voor de lange termijn over hoe optimaal tegemoet kan worden gekomen aan leerlingen met speciale leer- en ontwikkelbehoeften. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan speciaal en inclusief onderwijs vanuit historisch en internationaal perspectief”

  Eind april:
  Briefing advies Onderwijsraad:

  Woensdag 27 mei:
  Eindsymposium Evaluatie Passend Onderwijs; aanbieding eindrapport aan minister door NRO
   
  Woensdag 3 juni 13.15-14.45 uur:
  Technische briefing Evaluatie Passend Onderwijs door NRO

  Begin juni:
  Beleidsreactie Evaluatie passend onderwijs

  12 juni te 10.00 uur: inbreng  feitelijke vragen; antwoorden regering uiterlijk 25 juni a.s. te 17.00 uur
  .. juni: rondetafelgesprek?

  Maandag 29 juni
  Notaoverleg Eindevaluatie passend onderwijs
   
 40. 40

  Dossier internationalisering po en vo

  In het kader van het opschonen van dossiers:

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Planning technische briefing PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland.

  Briefing is eerder geannuleerd i.v.m. plenaire agenda.

  Besluit: briefing met de onderzoekers en gesprek met de Inspecteur-generaal wordt gepland, bij voorkeur in april of mei.
 42. 42

  Rondetafelgesprek over voortijdig schoolverlaten (ter voorbereiding op plenair debat)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rondvraagpunt vh lid Wiersma n.a.v. antwoord op onderstaande schriftelijke vragen inzake het bericht "Ruzie met de universiteit over een briljant idee"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Rondvraagpunt vh lid Kwint OCW-p.v. 12 maart a.s.: verzoek reactie minister op brief derden inzake mogelijke sluiting basisschool Jan Ligthart te Westerbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rondvraagpunt Wiersma en Heerema naar aanleiding van het antwoord op schriftelijke vragen van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over het bericht ‘Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Coronavirus en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data