E-mailprocedure : Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand, vóór het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen .

De vergadering is geweest

25 juni 2019
16:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 16:06
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure verzoek lid Beckerman (SP) voor een brief van de minister van BZK op bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Geachte leden,

De fracties VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en de SGP hebben ingestemd met het voorstel van het lid Beckerman (SP) om de minister van BZK een schriftelijke reactie te vragen op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand, vóór het plenaire debat over brandgevaarlijke isolatiemateriaal in woonhuizen. De andere fracties hebben niet gereageerd.
Het voorstel* heeft een ruime meerderheid verworven van fracties die in de Kamer vertegenwoordigd zijn, waarmee het voorstel is aangenomen.

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Van: Commissie BiZa
Verzonden: maandag 24 juni 2019 10:20
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: E-mailprocedure verzoek lid Beckerman (SP) voor een brief van de minister van BZK op bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand
 
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Verzoek van het lid Beckerman (SP)  om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand, vóór het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen . Zie onderstaande link voor het artikel.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 25 juni 2019 te 16.00 uur te laten weten of u met dit voorstel* kunt instemmen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 
 
Van: Bakker de E.
Verzonden: vrijdag 21 juni 2019 14:01
Aan: Commissie BiZa
CC: Beckerman, S.
Onderwerp: Reactie van minister BZK
 
Beste commissie,
 
Sandra Beckerman (SP) zou graag een reactie in de vorm van een brief ontvangen van de minister van BZK op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand.
Bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/seniorencomplexen-onveilig-bij-brand-we-moeten-ouderen-er-letterlijk-uit-slepen/
 
We zouden de brief graag ontvangen vóór het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen.
 
 
Alvast dank!
 
Vriendelijke groet,
 
Eva de Bakker
 
Fractiemedewerker SP Tweede Kamer, volkshuisvesting en buurten

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht dat seniorencomplexen onveilig zijn bij brand (zie bijlage), vóór het debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen.

    Te behandelen:

    Loading data