Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 november 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; ’s-Gravenhage, 2 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  AOW-leeftijd in 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu en reactie op het verzoek van lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Turkse Nederlanders en hun binding met Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie van het kabinet op hoofdstuk 17 van het Sociaal Cultureel Rapport 2019 'Denkend aan Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inburgering Turkse asielstatushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Periodieke uitvoeringsbrief inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht ‘Mensen met uitkering doodsbang’ (Gelderlander, 20 februari 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Armoede- en schuldenproblematiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen n.a.v. debat wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 november 2019, over appreciatie amendementen wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong en reactie op brief FNV c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels 883/2004

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 24 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 november 2019, over het bericht ‘Nederland baalt: WW-export lijkt toch onontkoombaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 november 2019

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35049)
  2. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020) (35 275) 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  2. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
  3. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
  4. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
  5. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
  6. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
  7. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
  8. Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
  9. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
  10. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
  11. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:
  1. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  2. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
  3. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
  4. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
  5. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
  6. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
  7. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
  8. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
  9. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 16/10);
  2. VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 7/11);
  3. VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
 26. 26

  Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

  Besluit: Ter informatie.
  • WGO Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2020) - 18 november 2019, 16.00-19.00 uur
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 20 november 2019, 13.00-17.00 uur (tot nader order uitgesteld)
  • AO Pensioenen - 21 november 2019, 13.00-16.00 uur
  • AO Raad WSB van 10 december 2019 - 4 december 2019, 13.00-15.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2019, 13.00-17.00 uur
 27. 27

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
 28. 28

  Voorstel procedurevergaderingen 2020 commissie SZW tot aan het zomerreces 2020

  Besluit: Data vaststellen
   
  Kerstreces 2019/2020, 20 december 2019 t/m 13 januari 2020
   
  • dinsdag 21 januari 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 4 februari 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 18 februari 2020, 16.30-17.30 uur
   
  Krokusreces 2020, 21 februari t/m 2 maart 2020
   
  • dinsdag 10 maart 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 24 maart 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 7 april 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 21 april 2020, 16.30-17.30 uur
   
  Meireces 2020, 24 april t/m 11 mei 2020
   
  • dinsdag 19 mei 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 2 juni 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 16 juni 2020, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 30 juni 2020, 16.30-17.30 uur
   
  Zomerreces 2020, 3 juli t/m 31 augustus 2020
 29. 29

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing SCP van Eindevaluatie van de Participatiewet op 20 november van 11.00-12.00 uur

  Besluit: Technische briefing doorgang laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66) (onder voorbehoud) , Renkema (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 30. 30

  Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan briefing UWV over ICT, IV-transitie en Informatieplan 2019-2023 op 16 januari 2020

  Besluit: Briefing doorgang laten vinden.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Tielen (VVD), Palland (CDA), Van Weyenberg (D66) en Jasper van Dijk (SP).
 31. 31

  Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om over SCP-rapport "Eindevaluatie van de Participatiewet" een kabinetsreactie te vragen, een rondetafelgesprek te organiseren, een schriftelijk overleg te voeren en een besluit te nemen over een vervolg (algemeen overleg of debat)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om bij het ministerie te rappelleren over de onbeantwoorde set schriftelijke vragen (Van de leden Van Weyenberg, Gijs van Dijk en Van Kent) over het concurrentiebeding en verzoek om deze voor de begrotingsbehandeling SZW te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data