Debat geweest
19 december 2019 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 19 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 19-12-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 december 2019 wordt vastgesteld.
6
Tweede nota van wijziging bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Te behandelen:

22
Verantwoordingsactiviteiten 2020 en conceptbrief aan commissies over de V-100
23
Uitvoering werkprogramma Rijksuitgaven 2019 en voornemens 2020
24
Conceptbrief inzake opvragen bestedingsplannen
27
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
30
Aanbieding speciaal verslag 'De EU-vereisten voor nationale begrotingskaders: behoefte aan verdere versterking en betere monitoring van de uitvoering' van ERK
31
Aanbieding speciaal verslag 'Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor variabele tranches' van ERK
35
Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie op 18 en 19 februari 2020 in Brussel (Artikel 13-conferentie)
36
Voorstel van de leden Bruins (CU), Ronnes (CDA), Alkaya (SP) en Van der Linde (VVD) voor een vaste monitoring (planning en control) cyclus voor Staatsdeelneming vanuit de commissie Financiën
37
Aanbieding manifest 'Onrecht na onrecht' van SBF-groep
38
Voorstel van de leden Sneller (D66) en Snels (GL) om de minister van Financiën te verzoeken een reactie te geven op 'AFM-Verkenning: Rapporteren over waardecreatie wint aan belang'

Te behandelen:

40
Brieven van de Nationale ombudsman
42
Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet
43
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 13 december)

Details

Besluit: ter informatie.

Lange termijnagenda:

a) Wetgeving
week 3 (14, 15 en 16 januari)
35 205 - Wet vliegbelasting
35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:
12. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
22. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
27. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
46. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
69. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
75. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
88. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
91. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
97. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
101. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
111. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister en staatsecretaris Financiën)
122. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)

c) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
42. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
47. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
week 3 (14, 15 en 16 januari)
- VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
- VAO Begroten en verantwoorden (AO d.d. 12/12)
44
Commissieactiviteiten

Details

Besluit: Ter informatie

Noot: zie ook het toegevoegde agendapunt met betrekking tot de planning van enkele jaarlijks terugkerende commissieactiviteiten.

Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)
wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten
do 16 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten
wo 5 februari 2020 10.00 - 11.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen
wo 12 februari 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 4 maart 2020 10.00 - 14.00 - AO Belastingdienst
wo 12 maart 2020 10.15 - 13.15  - AO Eurogroep/Ecofinraad
di 14 april 2020 16.30 - 18.30 AO IMF
do 21 april 2020 16.30 - 19.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad
do 14 mei 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad
wo 10 juni 2020 14.00 - 17.00 - AO Eurogroep/Ecofinraad

NB: Het AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders is inmiddels verplaatst van 18 december 2019 naar 5 maart 2020.

Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten
AO Accountancy
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Europese btw
AO ICT Belastingdienst/Douane
AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane
AO Revolverende fondsen

Overige, reeds geplande commissieactiviteiten
di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector
wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)
wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"

Nog te plannen overige commissieactiviteiten
Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
Bijzondere procedure - FATCA (inmiddels gepland op woensdag 22 januari 2020)
Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie; de eerder beoogde datum van 23 januari 2020 is niet haalbaar gebleken)
45
Commissiebrieven waar nog geen reactie op gekomen is (vanaf 1 juli 2019)

Details

Besluit: ter informatie

Brieven aan de minister:
17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)
07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)
21-11-2019 - Verzoek commissie Financiën inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
06-12-2019 - Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting (2019Z24461)

Brieven aan de staatssecretaris:
12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)
05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395)
 
47
51
Nagekomen stukken behandeld bij het plenaire debat over de Najaarsnota 2019

Te behandelen:

55
Voorbereidingsgroepen en ambtelijke notities
56
Verzoek aan Financieel Stabiliteitscomité over de rentestand
57
Verzoek aan staatssecretaris over vermogensrendementsheffing in box 3
58
Planning van enkele jaarlijkse terugkerende commissieactiviteiten
60
Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan de minister van Financiën op het CPB-rapport over vergrijzing en overheidsfinanciën

Details


Besluit: De commissiestaf wordt verzocht het CPB uit te nodigen een technische briefing te organiseren ten behoeve van de commissie Financiën en eventueel andere vaste commissies ter toelichting op het CPB-rapport "Zorgen om morgen".

Noot:
  • Tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 december 2019 is reeds het verzoek gedaan aan het kabinet om een brief aan de Kamer te zenden als reactie op het rapport van het CPB.
  • Tijdens het debat over de Najaarsnota 2019 is naar aanleiding van het verschijnen van dit CPB-rapport de motie van de leden Bruins en Snels ingediend over een nadere analyse op basis van aannames inzake de discontovoet en de productiviteitsgroei. Deze motie (35350, nr. 8) is op 19 december met algemene stemmen aangenomen.
61
Voorbereiding kennisagenda 2020