Algemeen overleg : Erfgoed en monumenten

De vergadering is geweest

5 juni 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Verslag over het toezicht 2017-2018 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Instelling adviescommissie bescherming cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een bericht in het Parool van 7 maart 2019 over roofkunst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding sectoradvies monumenten en archeologie 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van Raad voor Cultuur

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake aanwijzing van de Spoorlijn Amstelveen-Bovenkerk, eigendom van Electrische Museumtram Amsterdam, als Rijksmonument en beschermd stads- of dorpsgezicht alsmede aanwijzing van EMA Collectie als onvervangbaar en onmisbaar Nederlands erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Stichting Behoud Waterland over de bescherming van de werelderfgoederen Stelling van Amsterdam en de Beemster

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geactualiseerd beleidskader scheepsvondsten en scheepsvindplaatsen en inventarisatie scheepswrakken in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie op rapporten van de Erfgoedinspectie naar respectievelijk de provinciale en de gemeentelijke archeologische depots

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang programma historisch democratisch bewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het advies 'Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit' van de Raad voor Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Investeringen in rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken inzake de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van het cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data