Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 november 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Instelling Commissie Nationaal kader koloniale collecties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding evaluatierapport ‘Evaluatie AWTI 2015-15’

 7. 7

  Motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nahang Besluit register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 – 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over tussenevaluatie experiment promotieonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanpak stagediscriminatie mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Toezegging toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en beantwoording motie Bruins/Van der Molen (CU/CDA) inzake de voortgang coördinerende rol NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inzet op digitalisering in de wetenschap uit de regeerakkoordmiddelen van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  KNAW briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel inzake Taal en toegankelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken 34 instellingen zonder gedragscode taal

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Versterking van de examenorganisatie op scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een brandbrief van een ouder over zijn kind in relatie tot passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering moties in relatie tot experimenten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  CBS-rapport ‘Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Derde deelbesluit Wob-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijsdeel) 8 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  13. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  20. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  31. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  32. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  40. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  47. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  49. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  61. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  65. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  66. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  81. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  84. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  99. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  108. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  27. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  60. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  67. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
 32. 32

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 33. 33

  Planning van AO Zorg en Onderwijs, c.q. passend onderwijs


  Het algemeen overleg Zorg en onderwijs (3 uur) wordt, indien mogelijk, gepland voor het kerstreces, anders wordt het omgezet in een schriftelijk overleg. Een van de onderwerpen van overleg betreft de toelaatbaarheidsverklaringen.
  Ten aanzien van het algemeen overleg passend onderwijs, dat vooralsnog gepland staat op 5 februari 2020, wordt nagegaan of de evaluatie passend onderwijs dan al bij de Kamer ligt. Zo nee, dan wordt uitstel overwogen.
  Ambtelijke informatie wijst uit dat het eindrapport van de NRO in april gereed is. Er is nog een advies van de Onderwijsraad in de maak. In juni 2020 ontvangt de Kamer de beleidsreactie naar aanleiding van deze rapporten. In uitgebreid overleg (notaoverleg/lang AO) kan gepland worden vóór het zomerreces.
 34. 34

  Uitkomst en vervolg Accountability Hack 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek reactie minister OCW op artikel Door NWO afgewezen onderzoek krijgt toch nog geld van minister

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek AO Digitalisering in het funderend onderwijs annuleren en de stukken onderbrengen in het dossier van Curriculum.nu

  Te behandelen:

  Loading data