11
feb
Besloten debat
11 februari 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek Moorlag (PvdA) om een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren

E-mailprocedure: "Verzoek Moorlag (PvdA) om een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren"Deze vergadering is geweest
Uitkomst e-mailprocedure:
Van:
Commissie EZK
Verzonden: maandag 11 februari 2019 13:40
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Verzoek Moorlag (PvdA) om een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU en PvdD hebben met het voorstel ingestemd.
De fracties van de PVV en SGP hebben niet met het voorstel ingestemd.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Daarmee is het voorstel aangenomen* en zal er een gesprek in commissieverband georganiseerd worden met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren, waarbij dat gesprek indien mogelijk nog voor het krokusreces plaats zal vinden.
 
Zodra een geschikte datum is gevonden zal worden geïnventariseerd wie van u op de betreffende datum bij het gesprek aanwezig zullen zijn.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
----------------
Van:
Commissie EZK
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:00
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek Moorlag (PvdA) om een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren - Reactie maandag 11/02 12.00 uur
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Van het lid Moorlag (PvdA) is onderstaand verzoek binnengekomen om op korte termijn een gesprek te organiseren met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren welke vandaag plaats heeft gevonden.
 
Via deze e-mailprocedure wordt u verzocht om uiterlijk maandag 11 februari 2019 om 12.00 uur aan te geven (met een reply-all op deze e-mail) of u met dit verzoek in kunt stemmen.*
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst.
 
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

E r.jansma@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
Alle informatie over de Tweede Kamer is te vinden op www.tweedekamer.nl. U kunt de Tweede Kamer ook volgen op Facebook en Twitter. Download ook de gratis Tweede Kamer vergaderagenda app in de Apple of Android store.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Van: Moorlag, W.
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 15:48
Aan: Commissie EZK
Onderwerp: verzoek e-mailprocedure
 
Aan de leden van de commissie EZK
d.t.v. de griffier
 
 
Hierbij dien ik het verzoek in om een gesprek te gaan houden met de organisatoren van de Klimaatmars van scholieren die heden plaatsvond. Zij hebben ondersteund door een zeer groot aantal demonstranten een aantal eisen geformuleerd en aan de politiek gericht. Ik vind het opportuun om hen op korte termijn de mogelijkheid te bieden deze in een gesprek aan de leden van de commissie toe te lichten.
 
Normaliter wordt een dergelijk verzoek in een procedurevergadering behandeld. Deze vindt echter eerst over twee weken plaats en gelet op het gegeven dat kort daarna het voorjaarsreces is, is de kans groot dat, bij inwilliging van het verzoek, een gesprek pas over (ruim) een maand kan plaatsvinden. In de beleving van jongeren is een maand een eeuwigheid. Derhalve stel ik het op prijs om via een e-mailprocedure te inventariseren of een meerderheid van de commissie dit steunt en indien dat het geval is op korte termijn het gesprek te plannen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
William Moorlag
Kamerlid voor de Partij van de Arbeid


 

Agendapunten