11
feb
Besloten debat
11 februari 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de gisteren (6 februari 2019) ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden én het AO te verplaatsen naar de eerste week ná het krokusreces.

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de gisteren (6 februari 2019) ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden én het AO te verplaatsen naar de eerste week ná het krokusreces. "Deze vergadering is geweest
Van: Commissie BiZa
Verzonden: maandag 11 februari 2019 15:26
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure m.b.t. het verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de ontvangen evaluatie door de CTIVD toe te voegen aan het algemeen overleg IVD-aangelegenheden en het ao te verplaatsen naar de eerste week na het krokusreces
 
Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Geachte leden,
De fracties van VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdA, 50PLUS en SGP hebben ingestemd met het voorstel van het lid Van der Molen (CDA) om de gisteren ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden én het AO te verplaatsen naar de eerste week ná het krokusreces. De overige fracties hebben niet gereageerd.
Het voorstel* heeft de steun verworven van fracties die 87 zetels in de Kamer vertegenwoordigen, waarmee het voorstel is aangenomen.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 

Aan de leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
 
Geachte leden,

Het lid Van der Molen (CDA) doet het voorstel om de gisteren ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden én het AO te verplaatsen naar de eerste week ná het krokusreces.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 11 februari te 12.00 uur te laten weten, via een reply-all op dit bericht, of u dit voorstel* steunt.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
GC Bestuur en Onderwijs
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
Van: Molen van der H.
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 12:31
Aan: Commissie BiZa
Onderwerp: Verzoek agenda en datum AO IVD-aangelegenheden
 
Geachte griffie,
 
Voor 20 februari aanstaande staat het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden gepland. Naast andere aan de agenda toegevoegde zaken, zoals het jaarplan van de AIVD, zal de hoofdmoot van de bespreking de Voortgangsrapportage CTIVD over de werking van de WIV zijn. Gisteren heeft de Kamer de evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) ontvangen. Met daarbij de reactie namens het kabinet. Ik zou de Kamercommissie BZK via een e-mailprocedure willen voorstellen om dit rapport en de brief aan het AO IVD-aangelegenheden toe te voegen. En het AO daarnaast te verplaatsen en in te plannen in de eerste week na het krokusreces. Aan u het verzoek bij de leden te peilen of dit op draagvlak kan rekenen.
 
Met vriendelijke groet,
Harry van der Molen
Tweede Kamerlid (CDA)
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure op 11 februari 2019

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Van der Molen (CDA) om de gisteren (6 februari 2019) ontvangen evaluatie door de CTIVD inzake de wegingsnotities (Toezichtsrapport IVD 60) en de bijbehorende kabinetsreactie toe te voegen aan het Algemeen Overleg IVD-aangelegenheden én het AO te verplaatsen naar de eerste week ná het krokusreces.

Te behandelen: