E-mailprocedure : Voorstel feitelijke vragenronde De Staat van het Consulaire – 2018

De vergadering is geweest

20 december 2018
12:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
In de procedurevergadering van 13 december jl. heeft uw commissie besloten om ‘De Staat van het Consulaire – 2018’ (brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 7 december 2018, Kamerstuk 35000-V, nr. 51) te agenderen voor het Algemeen Overleg over consulaire dienstverlening (in concept gepland op donderdag 14 februari a.s.). Het lid Sjoerdsma stelt voor om hierover voorafgaande aan het AO een feitelijke vragenronde te houden. Graag verneem ik (uiterlijk morgen, donderdag 20 december voor 12.00 uur), via reply all  of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal