Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

18 december 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van Weyenberg tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht over werving en selectieproces binnen het UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek WIA-instroom

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen inzake koopkracht naar aanleiding van de begrotingsbehandeling SZW op 29 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiduciair beheer pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Monitor Arbeidsmarkt oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 december 2018, over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gemeentenieuws van SZW 2018-5

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over verruiming van de toegang tot beschut werk (Kamerstuk 35000-XV-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ouderparticipatiecrèches

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verbetertraject kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 6 december 2018 (Kamerstuk 21501-31-499) en het verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Kamerstuk 21501-31-498)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen november-december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 13 december 2018)

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
  3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)
  4. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren – (35010)

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
  3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
  4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  10. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  3. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  4. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
  5. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  6. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
  7. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
  9. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
  10. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)

  VAO's/VSO's
  1. VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 12 december 2018, VAO aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP)
  2. VAO Kinderopvang (AO d.d. 13 december 2018, VAO aangevraagd door het lid Kwint (SP)
 17. 17

  Geplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie.
  • AO SUWI-onderwerpen - 16 januari 2019, 14.00-17.00 uur -AO wordt verplaatst naar 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur
  • AO Participatiewet - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 6 februari 2019, 13.00-18.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 13 februari 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019.-, 13.00-17.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 20 februari 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2019 - 6 maart 2019, 10.00-12.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
 18. 18

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
 19. 19

  Uitkomst email- inventarisatie- werkbezoek NVVK over schulden d.d. 5 april 2019

  Besluit: Werkbezoek aan NVVK organiseren op 5 april 2019.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP) en Van Brenk (50PLUS).
 20. 20

  Aanbieding onderzoek 'Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld' van CPB

 21. 21

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek om ter voorbereiding van het AO SUWI-onderwerpen op 16 januari 2018 een schriftelijk overleg te voeren over de brief van de minister van SZW over toezeggingen gedaan tijdens het debat over uitkeringsfraude met de WW door arbeidsmigranten op 11 oktober 2018 (17050-565)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schulden en armoede

 24. 24

  Uitnodiging UWV voor werkbezoek

 25. 25

  Voorstel om een werkbezoek af te leggen aan online supermarkt Picnic

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om over de brief van de staatssecretaris van SZW over het Organo Psycho (OPS, schildersziekte) (2018Z24013), d.d. 17 december 2018 een schriftelijk overleg in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data