Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS d.d. 5 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 5 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op de motie van het lid Van Kooten-Arissen over de traditionele Chinese geneeskunde niet opnemen op standaardclassificatielijst voor ziektebeelden (Kamerstuk 28286-1044)

Te behandelen:

10
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van een uitzondering voor verkooppunten op het verbod te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten te tonen, verbod op verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten zonder ter handstelling door tussenkomst van een verstrekkende persoon, en faciliteiten in aangewezen rookruimtes

Te behandelen:

27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 22 mei 2019)

Details

 Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. 34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
 2. 34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
 3. 34 971 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw).  Dit wetsvoorstel is op 24 april 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 4. 35 124 Wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 5. 35 137 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 6. 35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
 7. 35 146 Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Dit wetsvoorstel is op 22 mei 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
   
 Plenaire debatten                                                               
 1. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
 2. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
 3. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
 4. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
 5. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen)
 6. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
 7. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 8. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
 9. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
 10. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
 11. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
 12. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 13. Debat over de stijging van de energienota (aangevraagd door het lid Snels tijdens tijdens de RvW van februari 2019) (min. Fin., EZK, VWS)
 14. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan  (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 15. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 5 maart 2019)  
 16. Debat over de marktwerking in de zorg (aangevraagd door het lid Van Brenk tijdens de RvW van 5 maart 2019) 
 17. Debat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019). Omgezet in een meerderheidsdebat tijdens de RvW van 21 maart 2019).
 18. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake ernstige zorgen over de integrale aanpak voor hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 26 maart 2019).
 19. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 april 2019). 
 20. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (aangevraagd door het lid Raemakers tijdens de RvW van 16 april 2019). 
28
Dertigleden- en interpellatiedebatten

Details

                           
BesluitTer informatie
 
 1. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
 2. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 3. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 4. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
 5. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018)  
 6. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
 7. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
 8. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
 9. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
 10. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de daklozenopvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
 11. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
 12. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
 13. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
 14. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
 15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
 16. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
 17. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 190 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
 18. Dertigledendebat over veiligheid in woonzorginstellingen (aangevraagd door het lid Kuiken tijdens de RvW van 19 februari 2019 (ministers voor RB en van VWS)
 19. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (aangevraagd door het lid Helder tijdens de RvW van 21 februari 2019 (min. J&V en stas. VWS)
 20. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 5 maart 2019 (min. I&W, VWS)
 21. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de achttien te gemakkelijk blijft (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen tijdens de RvW van 12 maart 2019)
 22. Dertigledendebat over het rapport van de IGJ over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 28 maart 2019)
 23. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (aangevraagd door het lid Edgar Mulder tijdens de RvW van 2 april  2019)
 24. Dertigledendebat over het bericht dat thuiszorginstellingen verboden dwangmaatregelen toepassen bij thuiswonende cliënten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 25. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet waarschuwt voor stijgende zorguitgaven (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 mei 2019)
 26. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (aangevraagd door het lid Ploumen tijdens de RvW van 22 mei 2019).
29
Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

Details

Besluit: Ter informatie
 1. AO Bloedvoorziening, 5 juni 2019 (verplaatst naar 27 juni 2019)
 2. AO Geneesmiddelenbeleid, 6 juni 2019
 3. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
 4. AO Sportbeleid, 12 juni 2019
 5. AO Gehandicaptenbeleid, 13 juni 2019
 6. AO Jeugdhulp, 13 juni 2019
 7. WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van VWS 2018, 18 juni 2019 
 8. AO Wmo, 20 juni 2019 (verplaatst naar 26 juni 2019)
 9. AO Pakketbeheer, 26 juni 2019
 10. AO Wijkverpleging, 27 juni 2019
 11. AO Eerstelijnszorg, 3 juli 2019
 12. AO Orgaandonatie, 4 juli 2019
 13. NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio, 9 september 2019 
 14. AO Eigen bijdragen in de zorg, 12 september 2019
 15. AO Maatschappelijke diensttijd, 26 september 2019
 16. AO Voortgang beleid oorlofgsgetroffenen, 9 oktober 2019
 17. AO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming, 9 oktober 2019
 18. AO Verslavingszorg/Drugsbeleid, 10 oktober 2019
 19. AO Suicidepreventie, 17 oktober 2019
31
Vaststellen data procedurevergaderingen VWS
40
Verzoek van het lid Raemakers (D66) om stand van zaken van de uitvoering van de toezegging om de Kamer voor de zomer te informeren over uw zienswijze op het voorstel van de Patiëntenfederatie Nederland over het creëren van een patiëntgeheim (toegezegd in het algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming van 30 januari jl.)

Te behandelen:

41
Verzoek van het lid Renkema (GL) om een reactie op de ontvangen petitie van de Hartstichting d.d. 4 juni 2019 te ontvangen voor de plenaire behandeling van het Nationaal Preventieakkoord

Te behandelen:

42
Verzoek van het lid Rutte (VVD) om een reactie op het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

Te behandelen: