Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 februari 2019
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • S. Geleijnse (50PLUS)
 • R. Raemakers (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling Tweede actieplan bestrijding illegale tabakshandel 2018-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst met EU-voorstellen VWS van 23 januari 2019 tot 13 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen (Kamerstuk 35078-24)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Intrekking wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis (Kamerstuk 34399)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen in verband met een aanpassing van de referentielanden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Drietal recente rapportages van het RIVM: "Transcatheter aortic heart valves in Europe - A market surveillance study" (TAVI), 'Long-term complications of transvaginal mesh implants. A literature review' (Mesh) en Apps under the Medical Devices Legislation

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkafspraken NVWA en Marktplaats.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Financiële tegemoetkomingsregeling Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport ‘Uitkomsten en borging van het Praktijkteam Zvw-pgb’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘kleinschalige woonzorghuizen leunen te veel op huisartsen’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beter weten: versterken professioneel handelen in de langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de uitzending van Radar TV d.d. 26 november 2018 over de Implant Files

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Formule 1 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De veranderende rol van zorgkantoren in de Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarrapportage 2017 van de wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over de beveiliging van gegevens die gedeeld worden via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inzet op het terrein van ouderinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over de vervolgstappen van de ontwikkelingen bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening en haar dochteronderneming Sanquin Plasma Products BV (SPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Hijink, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2019, over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Besluit houdende wijziging van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet (tweede tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over de concept algemene maatregel van bestuur beschikbaarheid acute zorg (Kamerstuk 29247-264)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Derde convenant preventie gehoorschade

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2019, over de brief van de KNOV, dat door de sluiting van de spoedeisende hulppost in Lelystad de wettelijke aanrijtijden voor ambulances worden overschreden, terwijl de minister verzekerde dat dit niet het geval zou zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de prijsverhoging van het geneesmiddel Lutathera

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over het bericht op Trouw.nl van 5 februari 2019 inzake 'Extra geld voor verpleeghuizen blijft op de plank liggen'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en de THC-monitor 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de verzoeken van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over zelfdoding in de jeugdzorg en tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2019, over het bericht ‘Geen kinderen meer in de isoleercel? Niet haalbaar, zeggen jeugdzorginstellingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Implementatie PrEP-verstrekking en medische begeleiding in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Actie-agenda verantwoord gebruik opioïden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang Programma Langer thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over SPC rapporten, waaronder het rapport van Technopolis Group, wettelijke kaders voor magistraal bereiden en samenstelling werkgroep dwanglicenties

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Vijfde monitor Geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg (msz)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken t.a.v. patiëntparticipatie binnen de medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 14 februari 2019)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34 893 Wijziging van de Wet foetaal weefsel in verband met het mogelijk maken van het bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven. Dit wetsvoorstel is op 23 januari 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.
  4. 35 070 Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd. Dit wetswvoorstel is op 6 februari 2019 aangemeld voor plenaire behandeling.

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  2. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  3. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  4. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  5. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  6. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  7. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  8. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW). (verzoek het debat over Chroom 6 spoedig in te plannen, voorafgegaan door een brief van de twee bewindspersonen over het rapport inzake werklozen die tijdens een reïntegratietraject in Tilburg in contact zijn gekomen met chroom-6 en het bericht ‘Antwoorden voor slachtoffers chroom-6) 
  9. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  10. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  11. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
  12. Debat over slecht toezicht op medische implantaten (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 november 2018) (op verzoek van het lid Van Gerven bij de RvW van 13 december zal worden geprobeerd het debat te houden als de antwoorden op de feitelijke vragen Implant files binnen zijn; op verzoek van het lid Ploumen bij de RvW van 15 januari 2019 wordt geprobeerd het debat te houden zo snel mogelijk nadat de Kamer de antwoorden heeft ontvangen). 
  13. Debat over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 11 december 2018).  
  14. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019. Gevraagd is het debat z.s.m. in te plannen).
  15. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (toegekend als dertigledendebat na aanvraag door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018; omgezet in meerderheidsdebat na aanvraag door het lid Slootweg tijdens de RvW van 15 januari 2019). 
  16. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (aangevraagd door het lid Markuszower tijdens de RvW van 15 januari 2019 (min.J&V en min.MZ)
  17. Debat over de problemen in de jeugd-GGZ (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 15 januari 2019) 
 45. 45

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten

  Besluit:Ter informatie
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  6. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  7. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  8. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  9. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  10. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheids-verschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
  15. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  16. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  17. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 6 november 2018).
  18. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 november 2018). 
  19. Dertigledendebat over het bericht kinderen in de opvang (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 13 november 2018)
  20. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg op is bij Zuyderland en andere patiëntenstops (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 november 2018).
  21. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerzieken-huizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 27 november 2018).
  22. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aan-bieden (aangevraagd door het lid Rutte tijdens de RvW van 28 november 2018)
  23. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 29 november 2018)
  24. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 december 2018)
  25. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  26. Dertigledendebat over protesten bij abortusklinieken (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 15 januari 2019)
  27. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 22 januari 2019) 
  28. Dertigledendebat over het over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 29 januari 2019) 
  29. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 30 januari 2019) 
  30. Dertigledendebat over het bericht dat verzekeraars 170 miljoen onbenut laten voor wijkverpleging (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 30 januari 2019)  
  31. Dertigledendebat over het over het bericht dat levens in gevaar zijn door krapte in de ggz (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 6 februari 2019) 
 46. 46

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: Ter informatie
  1. AO Verpleeghuiszorg, 20 februari 2019
  2. AO Misstanden in de jeugdzorginstellingen, 6 maart 2019
  3. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 13 maart 2019
  4. AO Zorgverzekeringswet, 21 maart 2019
  5. AO PGB, 27 maart 2019
  6. AO Pleegzorg/Gezinshuizen, 4 april 2019
  7. AO Informele EU-Gezondheidsraad, 10 april 2019
  8. AO GGZ, 11 april 2019
  9. AO Huiselijk geweld/Kindermishandeling, 24 april 2019
  10. AO Jeugdhulp, 16 mei 2019
  11. AO Suicidepreventie, 23 mei 2019
  12. AO EU-Gezondheidsraad, 12 juni 2019
  • N.a.v. AO PGB d.d. 27 maart: ambtelijk informeren of implementatieplan voor AO wordt toegezonden.
 47. 47

  Aanpassing agendering AO Wmo en AO Doelgroepenvervoer

  Besluit: De commissie stemt in om het agendapunt 'Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys (Kamerstuk 24170 nr. 180) van de agenda van het te zijner tijd te houden AO Wmo af te halen en toe te voegen aan de agenda van het te zijner tijd te houden AO Doelgroepenvervoer.
 48. 48

  Initiatiefnota van het lid Van den Berg over zorg in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een reactie op het rapport van de SCP d.d. 13 februari 2019 inzake Combinatie arbeid en mantelzorg gaat vaak goed, maar intensieve mantelzorgers ervaren wel een lagere kwaliteit van leven

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Geleijnse (50Plus) om een reactie op het bericht van Zembla/BNNVara.nl d.d. 14 februari 2019 Patiënten kregen kankermedicijnen uit afgekeurde Chinese fabriek

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van de leden Bergkamp (D66) en Slootweg (CDA) om een rondetafelgesprek over de toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een langdurige psychische stoornis te organiseren.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Peters (CDA) om het algemeen overleg Misstanden in de jeugdzorg d.d. 6 maart 2019 uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om de tijdens het VAO Zwangerschap- en geboorte toegezegde brief in zake counseling gesprekken Prenatale screening zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

  Te behandelen:

  Loading data