Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

22 mei 2019
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. Groothuizen (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Drost en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Overheid kan nauwelijks optreden tegen verboden motorclubs'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolgtraject rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie naar aanleiding van de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Straftoemetingsbeleid OM-strafbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wob-besluiten Advies Grenswaarden in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending van informatie over een aantal forensische onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie inzake uitkomsten overleg met Autoriteit persoonsgegevens (AP) over wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besluiten op bezwaar nav Wob-procedure inzake MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Auditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beveiliging nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie WODC-rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel verhoging strafmaximum bedreiging

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsappreciatie onderhandeling overeenkomst EU-VS elektronisch bewijs en EU ontwerpverordening elektronisch bewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarbericht 2018 van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verbeteringen bij de Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging AO Financieel-economische criminaliteit van 4 oktober 2018 inzake reactie op SP-notitie Bedrog bij Bankroet II

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Bergkamp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2019, over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van het lid Özütok over de mogelijke implicaties van prejudiciële EHRM-adviezen (Kamerstuk 34235 (R2053)-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toestemming deelname aan technische briefing over criminele dreigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief YAZULA inzake klachten en zorgen over verbreden van NL-Alert

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Yesilgöz-Zegerius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 mei 2019, over het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan Radicale prediker’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rechtspraak en begrijpelijke taal

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Instellingsbesluit Commissie Onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake moord in Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Storing mobiele netwerk elektronische enkelband

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Pocesevaluatie ‘Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over een toelichting op de opzet van de initiatieven ‘Recidivebestrijding (‘Koers en Kansen’)’en ‘Effectiviteit politieoptreden’ in het kader van de operatie Inzicht in kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderzoek naar het vertrek van amv's uit opvanglocaties en de mogelijke uitbuiting van Vietnamezen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie Regeling Uitstapprogramma's Prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op ACVZ-rapport 'Het Koninkrijk en de internationale bescherming van (asiel)migranten'

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Mogelijke aansprakelijkheid van Oekraïne in het kader van het neerhalen van vlucht MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen t/m 16 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het rapport “Review Strafvervolging Vuurwerkramp Enschede”

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek beleidsreactie van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming op de Appendix 2018 Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het Rapport van de Kinderombudsvrouw 'Hoeveel nachtjes nog'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het bericht in de Telegraaf 'In maag met heimwee jihadi-s'

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek reactie van de minister voor Rechtsbescherming op het proefschrift 'De grensoverschrijdende illegale adoptiemarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek het algemeen overleg over gerechtsdeurwaarders om te zetten in een schriftelijk overleg voor het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek reactie van de minister van Justitie en Veiligheid op het artikel 'Geweld tegen moskeeën wordt niet herkend als discriminatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek kennismakingsgesprek voorafgaand aan het algemeen overleg nationale veiligheid met de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek om schriftelijk overleg over de Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek inzake samenwerking met Frankrijk en Duitsland op het gebied van het terugnemen van onderdanen van derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om vóór de behandeling van de slotwet J&V de strafrechtketenmonitor 2018 aan de Kamer sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek om AO over de evaluatie van de wet herziening ten voordele

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek reactie op het bericht ‘Hipsterjihadi was informant van de AIVD’ (Telegraaf)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data