Debat geweest
4 december 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vaste commissie voor SZW d.d. 4 december 2018 - datum was: 27 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie SZW - 4 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

4
6
Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het voorkomen van pensioenkortingen op de korte termijn

Te behandelen:

7
8
Reactie op het verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2018, over het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP rapport

Te behandelen:

17
19
Reactie op de verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en reactie op verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Te behandelen:

27
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Inspectie SZW op 21 februari 2019 van 14.00-15.00 uur

Details

Besluit: Voor de technische briefing door de Inspectie SZW zijn onvoldoende aanmeldingen om de technische briefing doorgang te laten vinden.
31
35
36
Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2018, over het bericht ‘Cijfers CBS: aantal huishoudens met laag inkomen blijft stijgen’

Te behandelen:

37
Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2018, over een rapport van Divosa waaruit blijkt dat eind 2017 bij gemeenten voor 1,46 miljard aan vorderingen open staan in het kader van de uitvoering van de bijstandsregelingen

Te behandelen:

41
Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 november 2018, over het onderzoek van Prof. Joop Schippers dat waarschuwt voor een verloren generatie ouderen op de arbeidsmarkt

Te behandelen:

42
Reactie op het verzoek van het lid Ascher, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 november 2018, over een nadere uitsplitsing van het totaalpakket aan maatregelen rond de vernieuwing van het pensioenstelsel dat op tafel lag in de gesprekken van het kabinet met de sociale partners

Te behandelen:

44
EU-Stafnotitie - Voorstel werkbezoek aan Brussel
47
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 30 november 2018)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 2. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
 3. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen – (34956)

Plenaire debatten
 1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
 2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
 3. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwepen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 4. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 5. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 6. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 7. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 8. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 9. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 10. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 2. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 3. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
 4. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 5. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 6. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 7. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 10. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 26 september 2018)
 11. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 12. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)

VAO's/VSO's
48
Geplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Pensioenonderwerpen - 5 december 2018, 10.00-14.00 uur: AO wordt verplaatst naar februari 2019
 • AO Arbeidsmarktdiscriminatie - 12 december 2018, 14.00-17.00 uur
 • AO Kinderopvang - 13 december 2018, 10.00-13.00 uur
 • AO SUWI-onderwerpen - 16 januari 2019, 14.00-17.00 uur
 • AO Armoede- en schuldenbeleid - februari 2019.
49
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)

Besluit: De minister van SZW wordt verzocht om, ten behoeve van het AO Inburgering en integratie, de Kamer tijdig doch uiterlijk voor het einde van het kerstreces te informeren inzake de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van het Pilotprogramma inburgering, en meer specifiek over  de selectie, de financiering c.q. verdeling van de middelen en de kaders waaronder deze pilots plaatsvinden.
50
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname en thema's werkbezoek UWV op 17 december 2018 van 12.30-15.30 uur

Details

Besluit: Het werkbezoek aan het UWV op 17 december 2018 van 12.30-15.30 vindt, wegens onvoldoende aanmeldingen, geen doorgang.
51
Voorstel procedurevergaderingen 2019 commissie SZW tot aan het zomerreces 2019

Details

Besluit: Data vaststellen.
 
Kerstreces 2018/2019, 21 december 2018  t/m 14 januari 2019
 
 • dinsdag 15 januari 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 29 januari 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 12 februari 2019, 16.30-17.30 uur
 
Krokusreces 2019, 22 februari t/m 4 maart 2019
 
 • dinsdag 5 maart 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 19 maart 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 2 april 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 16 april 2019, 16.30-17.30 uur
 
Meireces 2019, 26 april  t/m 13 mei 2019
 
 • dinsdag 14 mei 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 28 mei 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 11 juni 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 25 juni 2019, 16.30-17.30 uur
 • dinsdag 2 juli 2019, 16.30-17.30 uur
 
Zomerreces 2019, 5 juli t/m 2 september 2019
 
52
Stafnotitie - Afstemming commissie SZW Kennisversterking Emancipatie
53
Inventarisatie onderwerpen/thema's ten behoeve van het werkbezoek aan DNB op vrijdag 18 januari 2019, 09.30-12.00 uur

Details

Besluit: De staf zal nog voor het kerstreces onder de deelnemers aan het werkbezoek inventariseren welke thema's zij graag tijdens het werkbezoek zouden willen bespreken.
 • De delegatie zal bestaan uit de volgende 5 commissieleden: Rog (CDA), voorzitter, Van der Linde (VVD), Omtzigt (CDA), Smeulders (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS).
55
Verzoek om reactie van minister van SZW op het CPB-rapport inzake "Effecten van afschaffing van de doorsneesystematiek en de gelijktijdige overgang naar een nieuw pensioencontract"

Te behandelen: