Debat geweest
29 november 2018 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 29 november 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 29 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande en ongeplande activiteiten commissie Binnenlandse Zaken

Details


Geplande activiteiten van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

November              
29-11-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
30-11-2018  Werkbezoek in het kader van het Jaarplan aan het Bureau Integriteit Amsterdam (11.00 - 13.00 uur).

December
04-12-2018   Algemeen overleg fiche Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
05-12-2018   Algemeen overleg e-id / paspoorten
06-12-2018   Inbreng schriftelijk overleg ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties (TK 29453-485)
11-12-2018   (13.30 - 13.45 uur) Petitieaanbieding m.b.t. het verzoek van Filosofie Magazine m.b.t. het onderzoek naar nieuwe mensenrechten (nog te bevestigen)
12-12-2018   Algemeen overleg Rijksvastgoed
12-12-2018   (16.30 - 19.00 uur) Rondetafelgesprek veiligheidsrisico's bouwprojecten (onveiligheid in de bouw) (nieuw)
13-12-2018   Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
13-12-2018   Inbreng verslag (wetsvoorstel) aanpassing van wetten betreffende geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden i.v.m. de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (TK 35072).  
13-12-2018   Inbreng verslag (wetsvoorstel) aanpassing van wetten i.v.m. de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra) (TK 35073)
18-12-2018   (13.30 - 13.45 uur) petitieaanbieding verzoek Ried fan de Fryske Beweging tot aanbieding alternatieve bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur
                    (nog te bevestigen)
19-12-2018  
20-12-2018  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)

2019
18 januari   (11.00 - 15.00 uur) werkbezoek "Slimme wijken: Brainport Smart District" te Helmond (nieuw) 
20 februari   Algemeen overleg Bouwregelgeving/ risicovloeren
8 maart       (15.00 - 18.00 uur) rondetafelgesprek Vrouwen in het openbaar bestuur (nieuw)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
Algemeen overleg BRP Vooruitblik
Algemeen overleg Digitale Overheid
Algemeen overleg Discriminatie (er wordt nog een brief van de minister BZK verwacht voor het einde van 2018)
Algemeen overleg Energiebesparing / Energieprestatie gebouwen (was 28 / 11)
Algemeen overleg Evaluatie van de wet financiering politieke partijen (in te plannen na ontvangst van de kabinetsreactie op het eindrapport (TK 32752)) 
Algemeen overleg Evaluatie Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (in te plannen in 2019 na ontvangst van de strategische I-agenda)
Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Interbestuurlijk programma
Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur (in te plannen nadat het RTG heeft plaatsgevonden).  
Algemeen overleg Kiesrecht
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (AO in te plannen nadat de nadere informatie m.b.t. de adviescommissie die de minister BZK kennelijk voornemens is in het leven te roepen bij de Kamer is ontvangen)
Algemeen overleg Staat van de Woningmarkt
Verzamel algemeen overleg (Op de agenda staan: Wet openbare manifestaties (34324-3); gedeelde waarden en normen (29279-371).
Algemeen overleg Wet norming topinkomens (WNT) (in de week van 10 december 2018 zal de minister een brief naar de Kamer sturen inzake WNT; het AO zal worden ingepland in januari 2019).  
Algemeen overleg Woningcorporaties (in 2019 in te plannen)

Rondetafelgesprek Right tot Challenge (in te plannen na een herziene notitie van de voorbereidingswerkgroep)
Rondetagelgesprek over lokale rekenkamers (in te plannen voor of na het kerstreces 2018)
Rondetafelgesprek inzake de integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen (in te plannen in 2019)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”.
Technische briefing CTIVD-rapport nr. 58 inzake de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en MIVD (TK 29924-166).
Werkbezoek aan Transparency International (in het kader van de Jaarplanning)

Besluit: de commissie besluit om het AO WNT in te plannen in januari 2019. De convocatie voor dit AO wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden. 

Besluit: de commissie besluit om het AO Staat van de Woningmarkt in te plannen in de week van 21 - 28 januari 2018. De convocatie voor dit AO wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Besluit: de commissie besluit om het AO Grensoverschrijdende samenwerking in te plannen na het kerstreces 2018. De convocatie voor dit AO wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Besluit: de commissie besluit om de brief van minister BZK inzake evaluaties vijf jaar Wet college voor de Rechten van de Mens (34338-3) te agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie.

Besluit:de commissie besluit om de brief van de staatssecretaris BZK inzake ontwikkel programma (31490-240) te agenderen voor het algemeen overleg Rijksvastgoed d.d. 12 december 2018.

Besluit: de commissie besluit om de brief van de minister BZK inzake plan van aanpak Vesterking lokale Democratie en Bestuur (34775-VII-69) te agenderen voor een algemeen overleg lokale Democratie. De werkgroep lokale Democratie zal m.b.t. de planning van dit AO en de overige activiteiten met een nieuwe gedegen voorstel komen in een procedurevergadering BiZa in januari 2019.

 
3
Lokale democratie
5
10
Informatie over mogelijke ICT-cursus voor Kamerleden
14
20
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2019 Europese Commissie
21
Brief van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg over ontraden van het amendement van het lid Van Gent over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht

Te behandelen:

25
Verzoek van het lid Beckerman (SP) om een reactie te vragen aan de minister van BZK inzake de evaluatie van de Woningwet die is uitgevoerd door de commissie Van Bochove in opdracht van Aedes en de minister daarbij te verzoeken om ook in te gaan op de visie van de vereniging van toezichthouders.

Te behandelen:

26
Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om een reactie van het kabinet te vragen op de uitzending van Zembla over het gebruik van vervuilde grond in de gemeente Barneveld. Zij wilt dat er in de brief specifiek wordt ingegaan op de betrokkenheid van decentrale overheden bij deze zaak (m.b.t. vergunningverlening en handhaving)

Te behandelen:

27
Benoemingsprocedure lid van de afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD)

Details

De commissie Binnenlandse Zaken stemt in met het voorstel van de Benoemingscommissie. De commissie besluit een brief, houdende de voordracht voor de benoeming van een lid van de afdeling klachtbehandeling van de Commmissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD), aan de Voorzitter van de Kamer te doen toekomen.