Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 november 2018
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R. Raemakers (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M. Agema (PVV)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken inzake de Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel EU-Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018

 4. 4

  Lijst met EU-voorstellen VWS van 26 september 2018 tot 31 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de ontwerpbegroting VWS 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  34767 Tweede nota van wijziging inzake Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  34768 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezeggingen inzake de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Kamerstukken 34767 en 34768)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zorginformatiedeling in internationale context

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang en monitoring van de pilot voor een waardegedreven zorgmodel in de hartzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport "Eenheid van taal in de Nederlandse zorg" van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezond vertrouwen in ontwikkeling van het Wmo-toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag 2017 Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport “Outcome-doelen in kaart”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nadere informatie over de pilots met gespecialiseerde cliiëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken resistente bacterie Zaans Medisch Centrum

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en Trots op elke locatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport ‘Informatielandschap, de informatie-uitwisseling en mate van standaardisatie in de caresector: een overzicht’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging inzake gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorhang experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorgenomen reizen bewindspersonen VWS, tweede helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herziene planning Nationaal Preventieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet (Kamerstuk 34111-24)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Deelrapport Veehouderij Gezondheid Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toekomst indicatiestelling Wlz (werkwijze)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Pilot Psychosociale zorg voor aanpassingsstoornissen bij (ex-)kankerpatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen geestelijke gezondheidzorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak vermijdbare sterfte ziekenhuizen en patiëntveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Opzet evaluatieonderzoek voor het Besluit reële prijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport “Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017”

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verhoudingen tussen de Stichting Siriz en de Vereniging ter bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie over een nadere duiding en oordeel over de aangehouden gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid (Kamerstuk 35000-XVI-75)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het factsheet van het Zilveren Kruis over het faillissement MC Slotervaart en MC IJselmeerziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Feitenbrief inzake IJsselmeerziekenhuizen en Slotervaart ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 16 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Surseance van betaling MC IJsselmeerziekenhuizen & MC Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken oorlogsgetroffenen en herinnering WOII

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken 1 november 2018)

  Besluitter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. 34767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling. (De Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 34767 en 34768. De commissie is in afwachting van de stukken).  
  2. 34768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders). Dit wetsvoorstel is op 24 januari 2018 aangemeld voor plenaire behandeling.
  3. 34858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (dit wetsvoorstel is op 4 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling en op 12 september 2018 behandeld in eerste termijn)
  4. 34857 Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (dit wetsvoostel is op 5 september 2018 aangemeld voor plenaire behandeling)

   Plenaire debatten                                                               
  1. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (minister J&V, minister VWS) (aangevraagd door het lid Van der Staaij tijdens de RvW van 20 maart 2018)
  2. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  3. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  4. Debat over grootschalige fraude met pgb's (aangevraagd door het lid Hermans  tijdens de RvW op 5 april 2018)
  5. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (minister RB, minister MZ) (aangevraagd door het lid Verhoeven tijdens de RvW van 12 april 2018)
  6. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 17 april 2018)
  7. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (aangevraagd door het lid Veldman tijdens de RvW van 31 mei 2018) samengevoegd (bij de RvW van 14 juni 2018) met het debat over het onderzoek van het RIVM over schadelijke stoffen in sigaretten (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 13 juni 2018)
  8. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 19 juni 2018).
  9. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 27 juni 2018) 
  10. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform de aangenomen motie-Dijksma c.s. (24170, nr. 170)).
  11. Debat over vaccinaties in Nederland. (Op verzoek van de commissie bij de RvW van 11 oktober 2018 worden twee debatten samengevoegd, namelijk het debat over de afnemende vaccinatiegraad (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 september 2018) en het dertigledendebat over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar (aangevraagd door het lid Renkema tijdens de RvW van 19 september 2018).
  12. Debat over Chroom-6 (aangevraagd door het lid Van Kent tijdens de RvW van 6 september 2018 (minister MZ en staatssecretaris SZW).
  13. Debat over het bericht ‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’ (aangevraagd door het lid De Lange tijdens de RvW van 12 september 2018 (staatssecretaris VWS en minister J&V).
  14. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 25 september 2018).
  15. Debat over het programma gehandicaptenzorg (programma Volwaardig leven) (aangevraagd door het lid Bergkamp tijdens de RvW van 2 oktober 2018).
 45. 45

  Overzicht Dertigledendebatten/interpellatiedebatten


  Besluit: ter informatie
   
  1. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (staatssecretaris I&W, minister VWS) (aangevraagd door het lid Wassenberg tijdens de RvW van 13 maart 2018)
  2. Dertigledendebat over de slachtoffers van de Q-koorts (aangevraagd door het lid Arissen tijdens de RvW van 15 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  4. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (aangevraagd door het lid Dijksma tijdens de RvW van 27 maart 2018)
  5. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (minister LNV, minister MZ) (aangevraagd door het lid Ouwehand tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  6. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (aangevraagd door het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018)
  7. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven  (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 4 april 2018)
  8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse inwonende thuiszorg aanbieden (aangevraagd door het lid Kerstens tijdens de RvW van 14 juni 2018)
  9. Dertigledendebat over het bericht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies toestond (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 14 juni 2018) 
  10. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  11. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  12. Dertigledendebat  over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  13. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  14. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (aangevraagd door het lid Diertens tijdens de RvW van 4 september 2018) 
  15. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie volgend jaar met meer dan een tientje per maand stijgt (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 12 september 2018) 
  16. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (aangevraagd door het lid Dik-Faber tijdens de RvW van 26 september 2018)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 9 oktober 2018).
  18. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan 'Werken in de Zorg' (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 30 oktober 2018).  
  19. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar is geweest (aangevraagd door het lid Van Gerven tijdens de RvW van 1 november 2018).
 46. 46

  Overzicht van te houden AO's/WGO's/NO's

  Besluit: ter informatie
  1. AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen, 8 november 2018
  2. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2019, 12 november 2018
  3. AO Wijkverpleging, 14 november 2018
  4. WGO Begrotingsonderdeel Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken, 19 november 2018
  5. AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector, 22 november 2018
  6. AO EU-Gezondheidsraad (d.d. 7 december 2018), 29 november 2018
  7. AO GGZ, 6 december 2018
  8. NO Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: 'Big Farma: niet gezond!' 10 december 2018
  9. NO Initiatiefnota van het lid Ellemeet: "Lachend tachtig" 17 december 2018
  10. AO Zwangerschap en geboorte, 31 januari 2019
 47. 47

  Planning overleggen op het terrein van VWS

 48. 48

  Uitkomst inventarisatie belangstelling werkbezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het kader van vaccinaties op 19 of 26 november

  Besluit: Het werkbezoek kan doorgang vinden op maandag 26 november 2018.
  Op deze datum kan het minimaal vereiste aantal van vier leden: Veldman, Renkema, Van Gerven en een lid van de 50PLUS-fractie.  
 49. 49

  Uitkomst inventarisatie belangstelling gesprek met de Gezondheidsraad over het Werkprogramma 2019 d.d. 28 november

  Besluit: Ter informatie, het gesprek kan doorgang vinden op 28 november 2018
  De leden Geluk, Van den Berg, Raemakers en Renkema hebben zich tot nu toe hiervoor aangemeld.
 50. 50

  Voorstelllen Voorbereidingsgroep Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) om een reactie van de minister van VWS op de peiling van V&VN vóór het algemeen overleg arbeidsmarkt van 22 november.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Rutte (VVD) om een schriftelijk overleg over de brief d.d. 5 november 2018 inzake Voortgang privatisering Intravacc

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voorstel van de leden Hermans (VVD) en Rutte (VVD) voor een rondetafelgesprek inzake ‘De juiste zorg op de juiste plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Ellemeet (GL) inzake constructie open house financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Ploumen om een aanvullende vragenronde n.a.v. de brieven en antwoorden van minister Bruins op Kamervragen inzake het faillissement van de ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Bergkamp (D66) naar aanleiding van toezegging door de staatssecretaris van VWS om een onderzoek in te stellen naar de omvang van het gebruik van GHB

  Te behandelen:

  Loading data