Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 december 2018
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A. Weverling (VVD)
 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Futselaar, Bromet en Moorlag houdende regels voor de regulering van aantallen landbouwhuisdieren en aantallen veehouderijlocaties in veedichte gebieden (Interimwet veedichte gebieden)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Terugkoppeling van de bijeenkomst inzake hulpverlening aan agrarische ondernemers in crisissituaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Inzet bij de 14e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Selectie Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitspraak Hof van Justitie over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de commissie over een afschrift van de brief aan de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) inzake de afhandeling van bezwaarschriften onregelmatigheden I&R

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het rapport over het WWF Living Planet Report 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsinzet naar aanleiding van droogte groeiseizoen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Handhaving fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling - Een duurzame bio-economie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen en kaderbesluiten in het derde kwartaal van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door het lid Bromet - 15 mei 2018)
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018)
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijzigingen data Landbouw- en Visserijraden in de eerste helft van 2019

  Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 20 februari 2019 annuleren.
  Besluit: De inbreng voor het schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad verplaatsen naar 27 mei 2019 om 14.00 uur. De minister zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk op 29 mei 2019 om 10.00 uur aan de Kamer te sturen, zodat de Kamer desgewenst een VSO voorafgaand aan de Raad kan voeren.
  Volgcommissie: EU
 17. 17

  Verzoek van de minister voor Medische Zorg om het algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met een week te verplaatsen

  Besluit: Het algemeen overleg NVWA op 24 januari 2019 van 10.00 tot 13.00 uur verplaatsen naar 31 januari 2019 van 14.00 tot 17.00 uur.
  Noot: In verband met de ambassadeursconferentie zal het algemeen overleg niet, zoals eerder voorgesteld, in de ochtend worden ingepland.
 18. 18

  Stafnotitie - Notitie van de voorbereidingsgroep NVWA over de Derde Voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Bisschop (SGP), mede namens het CDA, om het algemeen overleg Mestbeleid op 12 december 2018 samen te voegen met het algemeen overleg Onregelmatigheden Identificatie en Registratie (I&R) runderen op 13 december 2018 en in te plannen op donderdag 13 december 2018 van 10.00 tot 14.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Lodders (VVD) om de minister van LNV een stand van zakenbrief te vragen over bedrijven die zijn geblokkeerd i.v.m. fipronil en een stand van zaken t.a.v. de Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet (POR)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Von Martels (CDA) de minister van LNV om een reactie te vragen op het bericht dat in België het gebruik van verboden neonicotinoïden tijdelijk blijft toegestaan

  Te behandelen:

  Loading data