Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  MH17-proces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Sterktecijfers politie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veiligheidsanalyse minderjarigen in Syrische kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksverslag rechtspositie brandweervrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over het bericht dat tabaksfabrikant Philip Morris terrorismeonderzoek sponsort om beleid tegen sigarettensmokkel te stimuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg politie van 29 november 2018 inzake het voortijdig beëindigen van circa 16.000 onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere appreciatie van 12 punten inzake de initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Boa's en de gevolgen voor de lokale inbedding van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel beleidsdoorlichting artikel 31.3

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het rapport 'Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Betrokkenheid consultants bij inrichtingsplan nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Publiek-private acties tegen online seksueel kindermisbruik en een bestuursrechtelijke aanpak.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken implementatie aanbevelingen uit 2015 en 2016 van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OvV)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000 spraaknetwerk), meldkamers en 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders over de aanslag in Straatsburg en de situatie in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verantwoordelijkheden veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Maatregelen jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Bevallen onder pseudoniem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek naar interlandelijke adoptie in het verleden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Terugkoppeling Inspecties bezoek aan FPA Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over de inhoud van het interdepartementale onderzoek naar deeltijdarbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel 'Verschil vergoeding slachtofferadvocaat en advocaat verdachte opmerkelijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken en ontwikkelingen in het traject Maatschappelijk effectieve rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over het moment van indiening van het wetsvoorstel detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport DSP-groep 'Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Baudet over de Global Compact on Migration

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Screening nareis en openbare orde

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst vierde en vijfde tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsdoorlichting begrotingsartikel 37.2 toegang, toelating en opvang van vreemdelingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Werkinstructie 2018/9 ten aanzien van LHBTI-asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het artikel "Trage procedures kosten IND miljoenen aan dwangsommen”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Resultaten testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Resultaten nieuwe testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Resultaten laatste testen lanceerstandaard voor vuurpijlen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018) 719

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot 14 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ambassadeursconferentie 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek verplaatsen algemeen overleg over gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek reactie van minister J&V en staatsecretaris BZK op bericht 'Crisis op de Antillen bonje tussen opsporingsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om reactie aan staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op bericht over de aanwezigheid van de IND bij asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brievenlijst