Debat geweest
7 november 2018 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 7 november 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 7 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 oktober 2018 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
Fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn

Te behandelen:

8
Behandeling Najaarsnota en suppletoire begroting Financiën

Details

Besluit: De inbreng voor feitelijke vragen over de Najaarsnota en de suppletoire begroting van Financiën en de Nationale Schuld (IX) vaststellen op donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur.
Noot:
  • Het Presidium stelt jaarlijks op voorstel van de vaste commissie voor Financiën (2018Z18968) de uiterste inbrengtermijnen vast voor de verslagen over de suppletoire begrotingen.
  • De uiterste termijn is vastgesteld op donderdag 6 december 2018 om 14.00 uur. De ministers worden verzocht uiterlijk donderdag 13 december 2018 om 14.00 uur de nota’s naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen. De plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 18 december – donderdag 20 december 2018.
9
Pakket Belastingplan 2019

Te behandelen:

10
Verslag rapporteurs ontwerpbegroting Financiën en de Nationale Schuld (IX)
17
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang

Te behandelen:

24
Beantwoording vragen commissie over de opening van de formele onderzoeksprocedure door de Europese Commissie in het dossier fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

Te behandelen:

34
Werkprogramma rijksuitgaven in 2019

Details

Besluit: Een kort besloten overleg plannen over het werkprogramma rijksuitgaven in 2019 en terugblik op de uitvoering van rijksuitgaventaken en onder de leden deelname inventariseren.

 Noot:
  • De commissie bepaalt periodiek haar prioriteiten en activiteiten op het terrein van rijksuitgaven en legt deze vast in een openbaar werkprogramma. Het huidige werkprogramma beslaat de periode 2018-2021 (Kamerstuk 31597, nr. 14). Dit werkprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij acties voor het komende jaar en eventuele herziening van de meerjarige prioriteiten worden besproken.
  • De commissiestaf stelt voor een kort overleg (1 uur) te plannen met belangstellende leden over acties en prioriteiten op het terrein van rijksuitgaven in 2019. De resultaten worden ter besluitvorming voorgelegd aan de commissie. Ter voorbereiding stelt de commissiestaf een overzicht op van afgeronde acties in 2018 en actuele ontwikkelingen.
35
Evaluatie activiteiten verantwoording 2018
36
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

37
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
40
Aanbieding speciaal verslag "Een reeks vertragingen bij IT-douanesystemen: wat ging er mis?" van ERK
43
Factsheets over het Europese btw-dossier
44
Videoconferentie met Finse parlementariërs over ontwikkeling EMU

Details

Besluit: Oganiseren van een gesprek per videoverbinding op woensdag 21 november 2018, van 10.30 tot 11.15 uur met een delegatie van Finse parlementariërs over ontwikkeling EMU, in het bijzonder naar aanleiding van de Italiaanse ontwerpbegroting.
Besluit: Eerder die ochtend een vergadering van een voorbereidingsgroep plannen (leden Omzigt, Sneller en Azarkan)
Noot: in de procedurevergadering van 18 oktober jl. heeft het lid Sneller het voorstel gedaan om te trachten in de aanloop naar het AO Eurogroep/Ecofin van 1 november jl. een videconferentie te houden met Finse parlementariërs. Dat bleek agendatechnisch niet mogelijk te zijn. Daarom is voorgesteld in de aanloop naar het AO Eurogroep/Ecofinraad van 28 november alsnog een videoconferentie te houden.
Het voorgestelde tijdstip is met het Finse parlement afgestemd.
45
Programma van het werkbezoek van de commissies EUZA en FIN aan Berlijn op 29 en 30 november 2018
46
De aanvraag tot het opstellen van twee factsheets

Details

Besluit: Afgezien wordt van het opvragen van een factsheet over dividendbelasting. Daarnaast wordt vooralsnog eveneens afgezien van het opvragen van een factsheet over CO2-minimumprijzen.

Noot:
  • Tot het opvragen van een factsheet over dividendbelasting was besloten in de procedurevergadering van 26 september 2018 naar aanleiding van het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen, dat was opgenomen in het wetsvoorstel bronbelasting 2020.
  • Naar aanleiding van de ontvangst van de Fiscale vergroeningsbrief, die de staatssecretaris van Financiën op 29 juni 2018 aan de Kamer zond, had de commissie overeenkomstig haar jaarplanning voor 2018 besloten een wetenschappelijk factsheet over CO2-minimumprijzen voor elektriciteitsopwekking op te vragen.
47
Technische briefing Algemene Rekenkamer over de 'Mini-One-Stop-Shop'

Details

Besluit: De technische briefing organiseren op woensdag 28 november 2018 van 15.30-16.30 uur.
Noot:
  • Voorafgaand aan deze briefing wordt geïnventariseerd of ten minste vijf leden daaraan zullen deelnemen.
  • De Algemene Rekenkamer is voornemens woensdag 28 november een rapport te publiceren over het toezicht van de Belastingdienst op de naleving van btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende elektronische dienstverlening, in het bijzonder het ‘Mini-One-Stop-Shop’ (MOSS)-systeem. Dit systeem vereenvoudigt de naleving voor bedrijven. Vanaf 2021 zal het systeem ook gebruikt worden voor de levering van goederen. De centrale onderzoeksvraag van het rapport is of de Belastingdienst daar klaar voor is.
48
Reactie ABN AMRO op verzoek van de commissie over het Duitse parlementaire onderzoek naar de CumEx-deals
49
Verzoek KNV (mede namens andere organisaties) tot aanbieding petitie op 13 november 2018 m.b.t. de voorgenomen afschaffing van de teruggaafregeling BPM voor taxivoertuigen per 2020
50
Verzoek Exclusieve Sportcentra tot aanbieding petitie 'Geen btw-verhoging op sport'
51
Overzicht van commissieactiviteiten en plenaire activiteiten op het terrein van de commissie Financiën

Details

Besluit: ter informatie (stand per 6 november 2018)

Plenaire activiteiten
a) Wetgeving:
- Belastingplan 2019: behandeling is voorzien op 13 en 14 november, met stemmingen op 15 november
- Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking: behandeling loopt mee in het behandelschema van het Belastingplan 2019
- Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096): op 5 juli 2018 aangemeld voor plenaire behandeling, welke thans is voorzien in de week van maandag 19 november 2018

b) (Meerderheids)debatten:
1) Debat met de minister over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (aangevraagd door het lid Paternotte (D66) op 20 december 2017; nr. 4 op de lijst)
2) Debat met de minister over het gebruik van contant geld in de samenleving (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 7 maart 2018; nr. 12 op de lijst)
3) Debat met de staatssecretaris over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (aangevraagd door het lid Omtzigt (CDA) op 4 september 2018; nr. 53 op de lijst)
4) Debat met de minister over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (aangevraagd door het lid Alkaya (SP) op 4 september 2018; nr. 54 op de lijst)
5) Debat met de staatssecretaris (en de minister van BuHa-OS) over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (aangevraagd door het lid Lodders (VVD) op 26 september 2018; nr. 69 op de lijst)
6) Debat met de minister en staatssecretaris over fraude met de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) op 18 oktober 2018; nr. 76 op de lijst)

c) Dertigledendebatten/interpellaties:
1) Dertigledendebat met de minister over de bonuscultuur in de financiële sector (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 20 februari 2018; nr. 3 op de lijst)
2) Dertigledendebat met de minister over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (aangevraagd door het lid Leijten (SP) op 28 maart 2018; nr.18 op de lijst)
3) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan de ECB (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 29 maart 2018; nr. 23 op de lijst)
4) Dertigledendebat met de minister over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 10 april 2018; nr. 30 op de lijst)
5) Dertigledendebat met de minister over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) op 3 juli 2018; nr. 58 op de lijst)
6) Interpellatiedebat met de minister over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS) op 4 september 2018; nr. 67 op de lijst)
7) Dertigledendebat met de minister over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (aangevraagd door het lid Nijboer (PvdA) op 4 september 2018; nr. 74 op de lijst)

d) Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):
- VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

Reeds geplande algemeen overleggen
do 08-11-2018 -- 14.00-17.00   Financiële markten
wo 28-11-2018 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad
do 06-12-2018 -- 13.00-17.00   Belastingdienst
do 13-12-2018 -- 14.00-16.00   Fiches over onderdelen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK)
do 17-01-2019 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad
do 24-01-2019 -- 10.00-13.00   Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017
do 07-02-2019 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad
do 07-03-2019 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad
wo 03-04-2019 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad
do 04-04-2019 -- 10.00-12.00   IMF
do 06-06-2019 -- 10.00-13.00   Eurogroep/Ecofinraad

Overige commissieactiviteiten:
wo 07-11-2018   10.00-11.30   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
wo 12-12-2018   11.00-16.15   Rondetafelgesprek Stand van zaken financiële sector
ma 21-01-2019   10.30-13.30   Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ma 21-01-2019   14.00-17.00   Besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
NB: op 29/30 november leggen de commissies EUZA en Financiën een gezamenlijk werkbezoek af aan Berlijn.

Nog te plannen activiteiten:
- een werkbezoek aan Frankfurt (ECB, ESRB en EIOPA)
- een rondetafelgesprek over Digitaledienstenbelasting
- een werkbezoek aan de Douane i.v.m. voorbereidingen op de Brexit

Procedurevergaderingen t/m zomerreces 2019
NB: ook in 2019 worden de procedurevergaderingen van deze commissie zo veel als mogelijk eens in de twee weken gehouden op de woensdagmiddag. Afwijkende dagen/tijden zijn in dit overzicht onderstreept:
wo 21-11-2018 -- 15.30-16.30
do 06-12-2018 -- 10.00-11.00
wo 19-12-2018 -- 15.30-16.30
wo 23-01-2019 -- 15.30-16.30
wo 06-02-2019 -- 10.15-11.15
wo 20-02-2019 -- 15.30-16.30
wo 13-03-2019 -- 15.30-16.30
wo 27-03-2019 -- 15.30-16.30
wo 10-04-2019 -- 15.30-16.30
wo 24-04-2019 -- 15.30-16.30
wo 22-05-2019 -- 10.15-11.15
wo 05-06-2019 -- 15.30-16.30
wo 19-06-2019 -- 15.30-16.30
wo 03-07-2019 -- 15.30-16.30
 
52
Werkbezoeken aan De Nederlandsche Bank

Details

Besluit: De staf van de commissie wordt verzocht in overleg met DNB een andere datum voor te stellen voor een tweede werkbezoek aan DNB in 2019.
Noot: op 21 januari 2019 vindt een werkbezoek aan DNB plaats.
 
54
Aanbod van de minister van Financiën om de commissie vertrouwelijk te informeren over onderwerpen aangaande de Eurogroep/Ecofinraad

Details

Besluit: Van het aanbod om de Kamer vertrouwelijk te informeren maakt de commissie geen gebruik.
Noot:
  • De minister heeft in het AO Eurogroep/Ecofinraad van 1 november 2018 aangeboden dat hij desgewenst bereid is de commissie vertrouwelijk te informeren over Eurogroep/Ecofinonderwerpen in aanvulling op wat hij daarover in het openbaar kan vertellen in de reguliere algemene overleggen.
55
(Mogelijk) bezoek van de commissie aan het ministerie van Financiën

Details

Besluit: De commissie heeft zich op initiatief van haar voorzitter beraden op de vraag of een bezoek aan het ministerie van nut zou kunnen zijn en heeft besloten daartoe niet over te gaan.
56
Afscheid van een adjunct-griffier van de commissie voor Financiën

Details

Per 12 november 2018 treedt Henk van Zuilen uit dienst in verband met het aanvaarden van een andere betrekking.