Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 12 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 12 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 juli 2018 wordt vastgesteld..
16
Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

Te behandelen:

18
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

Te behandelen:

22
Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2018, over het gebruik van contant geld in de samenleving

Te behandelen:

23
Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan

Te behandelen:

34
Uitspraak rechtszaak Staat vs. Deutsche Bank over de juridische procedure om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het International Swaps and Derivatives Association (ISDA) contract

Te behandelen:

48
Antwoorden op vragen commissie inzake de aanwijzing als massaal bezwaar van bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen inkomstenbelasting

Te behandelen:

60
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer voeren op dinsdag 20 november 2018 van 17.00-18.30 uur bij de Algemene Rekenkamer.
Noot:
  • De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de controle van de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.
  • Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 18 april 2018 bij de Tweede Kamer. Het overleg vindt afwisselend plaats bij de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer.
  • De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld.
63
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

64
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen nieuwe stukken ontvangen.
65
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
67
Presentatie jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer

Details

Besluit: De Europese Rekenkamer (ERK) uitnodigen voor een gesprek over het jaarverslag 2017 en het speciaal verslage inzake de preventieve arm van het Stabiliteits en Groeipact (SGP) in de week van 9-11 oktober 2018.
Noot:
  • De ERK presenteert op donderdag 4 oktober 2018 haar jaarverslag over 2017. In het jaarverslag gaat de ERK onder meer in op de resultaten van de controles van het financieel beheer van de EU in 2017. De ERK biedt aan om in de persoon van het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, het jaarverslag in de Kamer toe te lichten door middel van een openbare briefing.
  • De Algemene Financiële Beschouwingen vinden plaats in de betreffende week.
  • De ERK zou desgevraagd voor dit gesprek kunnen uitwijken naar de daarop volgende week. De publicatie wordt vanzelfsprekend niet uitgesteld.
  • Dit gesprek kan desgevraagd worden gecombineerd met een toelichting op het speciaal verslag inzake de preventieve arm van het Stabiliteits- en Groeipact (zie agendapunt 71).
68
Uitstel toezending fiches inzake taxonomie (COM (2018) 353), verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers (COM (2018) 354) en low-carbon benchmarks (COM (2018) 355)

Te behandelen:

70
Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2018, over het besluit van de Europese Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma

Te behandelen:

71
Speciaal verslag Europese Rekenkamer over het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact
80
Verslag van de Europese Commissie over beperkingen op betalingen in contanten

Details

COM (2018) 483 - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on restrictions on payments in cash
Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Dit voorstel uit de lijst met nieuwe EU-voorstellen van week 24, was in de vorige procedurevergadering aangehouden, in samenhang met twee eveneens aangehouden agendapunten over contant geld, die thans opnieuw zijn geagendeerd in deze procedurevergadering.
Het betreft een onderzoek van de Europese Commissie naar het nut van het opleggen van restricties op het betalen van grote bedragen in contant geld. Zij concludeert dat restricties weinig nut hebben bij de bestrijding van terrorismefinanciering, maar wel voor het bestrijden van witwassen. Restricties op contante betalingen liggen echter moeilijk bij de publieke opinie. Zij acht nader onderzoek daarom noodzakelijk en overweegt op dit moment geen wetgevende maatregelen.
82
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten (Kamerstuk 22112-2568)

Te behandelen:

85
Uitnodiging commissie ECON Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over het Europees Semester, op dinsdagmiddag 9 oktober 2018 te Brussel
88
Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (Kamerstuk 22112-2616)

Te behandelen:

92
Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting inzake de stand van zaken financiële sector
93
Voorstel van het lid Sneller (D66) tot het voeren van een rondetafelgesprek of hoorzitting over ING inzake witwassen

Details

Besluit:
Via e-mail wordt geïnventariseerd welke leden aan de commissie een voorstel willen doen voor de opzet en genodigden van deze hoorzitting.
Noot: Deze activiteit zou voorafgaand aan het plenair debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen plaats moeten vinden.
94
Voorstel van het lid Leijten (SP) tot het doen uitstellen van het algemeen overleg Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Details

Besluit: Binnen de commissie Financiën blijkt geen bezwaar te bestaan tegen het verzoek dat het lid Leijten voornemens is te doen aan de commissie Europese Zaken tot uitstel van het algemeen overleg MFK op 20 september 2018. 
95
Verzoeken van de leden Snels (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS) inzake reacties op berichten over de dividendbelasting

Details

Besluit: De minister en staatssecretaris van Financiën verzoeken tijdig voor de Algemene Politieke Beschouwingen te reageren op twee artikelen uit het Financieele Dagblad over de dividendbelasting.
Noot:
  • Het lid Van Rooijen vraagt een reactie op het artikel ‘Unilever kan dividendbelasting makkelijk ontwijken’ met een appreciatie van de relevantie van de mogelijkheid dividendbelasting te vermijden door middel van kapitaalteruggave voor de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.
  • Het lid Snels vraagt een reactie op het artikel ‘De Britten kennen geen dividendbelasting, maar ze verhogen wel de belasting op dividend’ met een uitleg over de wijze waarop dividend wordt belast in het Verenigd Koninkrijk.
96
Afscheid van de EU-adviseur van de commissie voor Financiën

Details

Per 1 oktober 2018 treedt Herman Beun uit dienst in verband met het aanvaarden van een andere betrekking.