Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

12 september 2018
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 juli 2018 wordt vastgesteld..

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het toevoegen van een extra onderwerp aan de Eurogroep

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 7 en 8 september 2018 te Wenen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken erf- en schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken erf- en schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de schenk- en erfbelasting die zijn gesteld tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  BNC-Fiches over onderwerpen Meerjarig Financieel Kader

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  BNC-fiches over een aantal andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Implementatiewetsvoorstel ‘Anti Tax Avoidance Directive’ (ATAD1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Behandeling van de Miljoenennota 2019 c.a. en de begroting van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van bestuurders van systeemrelevante banken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief van de leden Nijboer en Alkaya inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Faillissementswet met betrekking tot de rechten en verplichtingen inzake deelname aan betalings- en effectenafwikkelsystemen in derde-landen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Ontwerp algemene maatregel van bestuur inzake wijziging Belastingregeling voor het land Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarrapportage 2017 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2018, over het gebruik van contant geld in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen commissie over de motie van de leden Omtzigt en Ronnes over een hypotheek met lagere maandlasten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Wijzigingswet financiële markten 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Capaciteit DNB voor toezicht op trustkantoren

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op toezegging over elektronische verstrekking verzekeringspolissen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over motie van het lid Nijboer over behouden van een gouden aandeel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken RFS Holdings B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Derde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie Wet Beloningsbeleid financiële ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Maatschappelijke consultatie beloningsmaatregelen financiële sector

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over prudentiële en beloningsregels handelaren voor eigen rekening

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitspraak rechtszaak Staat vs. Deutsche Bank over de juridische procedure om duidelijkheid te verkrijgen over de uitleg van het International Swaps and Derivatives Association (ISDA) contract

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Planningsbrief september-december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toezeggingen gedaan in het plenaire debat op 4 september 2018 over de implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie Wet uitwerking Autobrief II en parallelimport in relatie tot de BPM

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op motie van het lid Aukje de Vries c.s. over de vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitwerking van de motie van de leden Voortman en Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Keuzemogelijkheid voor burgers inzake de wijze van ontvangst berichten Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoek regeling van de belastingrente

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vertrouwelijke brief over fiscale rulings Inter Ikea Systems BV

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op brief van het Register Belastingadviseurs (RB) over knelpunt bij oudedagsverplichting (ODV)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het rapport ‘Tweede evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen: 2009-2016’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen commissie inzake de aanwijzing als massaal bezwaar van bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in aanslagen inkomstenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over de regeling van de belastingrente

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van een besluit met betrekking tot schenkbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het project Rehosting AGS/DTV

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Bereikbaarheid van de BelastingTelefoon

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Behandeling massaal bezwaar box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Evaluatie Wet-Dezentjé

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Statistieken over inkomens- en vermogensongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op Wob-verzoeken inzake (voorgenomen afschaffing) dividendbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Termijnen voor het indienen en nader onderbouwen van bezwaarschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wettelijke experimenteerruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer voeren op dinsdag 20 november 2018 van 17.00-18.30 uur bij de Algemene Rekenkamer.
  Noot:
  • De commissie Financiën voert uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de controle van de rijksuitgaven periodiek - doorgaans twee keer per jaar - overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.
  • Het vorige overleg heeft plaatsgevonden op 18 april 2018 bij de Tweede Kamer. Het overleg vindt afwisselend plaats bij de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer.
  • De staf inventariseert mogelijke agendapunten onder de deelnemende leden, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld.
 61. 61

  Publicatie CBS-cijfers in het kader van de bronnenrevisie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Openbaarmaking rapporten Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Geen nieuwe stukken ontvangen.
 65. 65

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 66. 66

  Overzicht titels uitgebrachte rapporten Auditdienst Rijk (ADR) eerste halfjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Presentatie jaarverslag 2017 van de Europese Rekenkamer

  Besluit: De Europese Rekenkamer (ERK) uitnodigen voor een gesprek over het jaarverslag 2017 en het speciaal verslage inzake de preventieve arm van het Stabiliteits en Groeipact (SGP) in de week van 9-11 oktober 2018.
  Noot:
  • De ERK presenteert op donderdag 4 oktober 2018 haar jaarverslag over 2017. In het jaarverslag gaat de ERK onder meer in op de resultaten van de controles van het financieel beheer van de EU in 2017. De ERK biedt aan om in de persoon van het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, de heer Alex Brenninkmeijer, het jaarverslag in de Kamer toe te lichten door middel van een openbare briefing.
  • De Algemene Financiële Beschouwingen vinden plaats in de betreffende week.
  • De ERK zou desgevraagd voor dit gesprek kunnen uitwijken naar de daarop volgende week. De publicatie wordt vanzelfsprekend niet uitgesteld.
  • Dit gesprek kan desgevraagd worden gecombineerd met een toelichting op het speciaal verslag inzake de preventieve arm van het Stabiliteits- en Groeipact (zie agendapunt 71).
 68. 68

  Uitstel toezending fiches inzake taxonomie (COM (2018) 353), verplichtingen en openbaarmakingseisen voor beleggers (COM (2018) 354) en low-carbon benchmarks (COM (2018) 355)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Toezeggingen algemeen overleg voltooiing Europese bankenunie

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op het verzoek van het lid Van Rooijen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 juni 2018, over het besluit van de Europese Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Speciaal verslag Europese Rekenkamer over het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact

 72. 72

  Reactie transparantie-initiatief Eurogroep

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Eurogroep/Ecofin van 5 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Informatieafspraken in het kader van EU-voorstellen herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Raadscompromis Europese begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Antwoorden op vragen commissie over voorstel Europese begroting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Uitvoering motie van het lid Hijink over het bedrag dat Nederlandse overheden kwijt zijn aan uitvoeringskosten van de EU-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Publicatie IMF Artikel IV-rapport Eurozone 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Lijst nieuwe EU-voorstellen week 27 (FIN), 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verslag van de Europese Commissie over beperkingen op betalingen in contanten

  COM (2018) 483 - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on restrictions on payments in cash
  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
  Noot: Dit voorstel uit de lijst met nieuwe EU-voorstellen van week 24, was in de vorige procedurevergadering aangehouden, in samenhang met twee eveneens aangehouden agendapunten over contant geld, die thans opnieuw zijn geagendeerd in deze procedurevergadering.
  Het betreft een onderzoek van de Europese Commissie naar het nut van het opleggen van restricties op het betalen van grote bedragen in contant geld. Zij concludeert dat restricties weinig nut hebben bij de bestrijding van terrorismefinanciering, maar wel voor het bestrijden van witwassen. Restricties op contante betalingen liggen echter moeilijk bij de publieke opinie. Zij acht nader onderzoek daarom noodzakelijk en overweegt op dit moment geen wetgevende maatregelen.
 81. 81

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening over sovereign bond-backed securities (SBBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging verordening grensoverschrijdende betalingen en valutawisselkosten (Kamerstuk 22112-2568)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Kapitaalverhoging Europese Investeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Uitnodiging commissie ECON Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over het Europees Semester, op dinsdagmiddag 9 oktober 2018 te Brussel

 86. 86

  Antwoorden op vragen commissie over de ambtelijke instructies voor de raadswerkgroep ten aanzien van het voorstel voor de Verordening Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP-verordening) en de verslagen van de ambtelijke werkgroepen op EU-niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Presidency Issues Notes ten behoeve van de informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Wijziging Richtlijn 2009/103 inzake aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (Kamerstuk 22112-2616)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Promotie mkb-groeimarkt (Kamerstuk 22112-2614)

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  EU Informatievoorziening: toezegging mogelijkheid te onderzoeken tot tussentijdse rapportages EU-wetgevingsdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) tot het samenstellen van een werkgroep informatievoorziening Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Voorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot het voeren van een hoorzitting inzake de stand van zaken financiële sector

 93. 93

  Voorstel van het lid Sneller (D66) tot het voeren van een rondetafelgesprek of hoorzitting over ING inzake witwassen

  Besluit:
  Via e-mail wordt geïnventariseerd welke leden aan de commissie een voorstel willen doen voor de opzet en genodigden van deze hoorzitting.
  Noot: Deze activiteit zou voorafgaand aan het plenair debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen plaats moeten vinden.
 94. 94

  Voorstel van het lid Leijten (SP) tot het doen uitstellen van het algemeen overleg Meerjarig Financieel Kader (MFK)

  Besluit: Binnen de commissie Financiën blijkt geen bezwaar te bestaan tegen het verzoek dat het lid Leijten voornemens is te doen aan de commissie Europese Zaken tot uitstel van het algemeen overleg MFK op 20 september 2018. 
 95. 95

  Verzoeken van de leden Snels (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS) inzake reacties op berichten over de dividendbelasting

  Besluit: De minister en staatssecretaris van Financiën verzoeken tijdig voor de Algemene Politieke Beschouwingen te reageren op twee artikelen uit het Financieele Dagblad over de dividendbelasting.
  Noot:
  • Het lid Van Rooijen vraagt een reactie op het artikel ‘Unilever kan dividendbelasting makkelijk ontwijken’ met een appreciatie van de relevantie van de mogelijkheid dividendbelasting te vermijden door middel van kapitaalteruggave voor de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.
  • Het lid Snels vraagt een reactie op het artikel ‘De Britten kennen geen dividendbelasting, maar ze verhogen wel de belasting op dividend’ met een uitleg over de wijze waarop dividend wordt belast in het Verenigd Koninkrijk.
 96. 96

  Afscheid van de EU-adviseur van de commissie voor Financiën

  Per 1 oktober 2018 treedt Herman Beun uit dienst in verband met het aanvaarden van een andere betrekking.