Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

5 september 2018
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Gesprek met de Deltacommissaris op 16 oktober van 16.00 t/m 17.30 uur

  Besluit: De leden Sienot (D66), Geurts (CDA), Kröger (GroenLinks) en Van Brenk (50Plus) melden zich aan. Het gesprek zal doorgang vinden.
   
 3. 3

  Wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer en Kentekenreglement

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling Uitvoeringsbesluit emissiegrenswaarden mobiele machines

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerp Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Behandeling begrotingen Infrastructuur en Waterstaat, Deltaprogramma en MIRT-overzicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicaties ILT van mei en juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang project Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Notificatie verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport bij de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geen vracht op Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindhoven Airport na 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake twee handhavingsverzoeken bij de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de vraag van het lid Laçin over verschillen in taxatierapporten voor een woning in Rosmalen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beëindiging pilotcontracten PGO 3.0

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  3kV: vergroting bovenleidingspanning spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  14e voortgangsrapportage over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op uitgangspuntennotitie groot project PHS

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Letter of Intent Eurostar

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanpak rond overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Internationale spoorbrief mede in relatie tot luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openbaar vervoer in stedelijke gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Regulering van het straattaxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Start aanbesteding pilots Mobility as a Service

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stakingen in het regionale openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van de motie van de leden Van Aalst en Laçin over toepassing van de CCR-regels

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbesteding Rigid Hull Inflatable Boats

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken toegankelijkheid openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang van het integraal actieprogramma sociale veiligheid in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Kröger over de toename van de invoer van palmolie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang provinciale MIRT-project Leiden-Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang vrachtwagenheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  1e Rapportage Rijkswegennet 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over essentiële landbouwgronden en infrastructurele kunstwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport inzake de vijfjaarlijkse wettelijke evaluatie van het CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Pakket van maatregelen van het CBR om weer te gaan voldoen aan de afspraken voor reserveringstermijnen voor praktijkexamens

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzamelbrief wegvervoer en verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  WODC-onderzoek beginnersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoord van de minister van Financiën op vragen gesteld tijdens het debat over Air France-KLM op 14 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie inzake een werkbezoek aan Londen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raan over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken van de huidige droogteperiode en de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen hiervan te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Advies van Bureau ICT-toetsing over het programma Landelijk Meetnet Water 2

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift brief Eerste Kamer over kosten drinkwatervoorziening en riolering Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitvoering van de motie van de leden Kröger en Sienot over opvragen van afzet- en transportlijsten door de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  ILT-rapport afvalstromen Chemours

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Eindrapportage Bewust Omgaan met Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  ILT-rapport “Stookolie voor zeeschepen - Autobrandstoffen voor West-Afrika”

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag werkbezoek aan Vlaanderen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Project Zeetoegang IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Contouren harmonisatie milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Nadere duiding van de rapportage ‘Herziening van ecologische risicogrenzen voor arseen in de bodem’

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rubbergranulaat op kunstgrasvelden

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken omtrent de commissie Geurhinder Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op motie van het lid Kröger over extra luchtvervuiling door sjoemeldiesels

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Uitkomsten bemiddeling geschil tussen Noordgat en de KNRM

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Maritiem en het dertigledendebat over ‘Frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven’

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op het bericht over brandende Poolse afvalbergen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  REACH-verordening en de bescherming van drinkwaterbronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Tweede nationale rapportage verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Resultaten van de zesde toetsingsconferentie van de Joint Convention (radioactief afval)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaam Vervoer van 19 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Uitstelbrief over verordening inzake snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Verordening inzake snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Fiche: Mededeling - Europa in beweging; Duurzame Mobiliteit voor Europa: veilig, verbonden en schoon

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Fiche: MFK - Verordening voor de realisatie van een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: Aanbeveling veiligheidsnormen kleine passagiersschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verslag Transportraad van 7 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Fiche: Mededeling - Op weg naar een EU-strategie voor geautomatiseerde mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Fiche: Verordening Europees maritiem loket meldingen havenaanloop

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Fiche: elektronische informatie over goederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Fiche: Richtlijn Verkeersveiligheid Weginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Fiche: Verordening goedkeuringseisen voor de algemene veiligheid van voertuigen, inzittenden en kwetsbare verkeersdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Fiche: Verordening voor CO2 normen van zware bedrijfsvoertuigen in 2025 en 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Gezamenlijk discussiepaper met brancheorganisaties inzake CO2-normen zware bedrijfsvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Fiche: Verordening etikettering autobanden

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Fiche: Richtlijn plastic wegwerpproducten & vistuig

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verslag Milieuraad van 25 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Fiche: Verordening afstemming rapportageverplichtingen in EU-milieuwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Fiche: Verordening minimum vereisten waterhergebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Fiche: MFK - LIFE-verordening 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Afschrift brief aan de Europese Commissie over initiatieven chemicaliënbeleid en circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Fiche: MFK - Verordening financieel programma ontmanteling nucleaire faciliteiten en beheer kernafval

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  EU-voorstellen week 25-34

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Aanbieding rapport 'Overwegveiligheid – Een risicovolle kruising van belangen' van Onderzoeksraad voor Veiligheid

 97. 97

  Startbeslissing MIRT-Verkenning A15 Papendrecht - Gorinchem

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Voortgang MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Analyse stoptonend sein-passages (STS-passages)

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  BIT-advies programma iCAS

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Convenant veiligheidsverbetering Schiphol/Ontwikkeling integraal veiligheidsmanagementsysteem Schiphol en Analysebureau Luchtvaartvoorvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Aanpak participatie Luchtvaart en reikwijdte Luchtvaartnota 2020-2050

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Verkeersverdelingsregel Schiphol - Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Reactie op het verzoek van het lid Laçin over het bericht “Onderzoek botsing olietanker in volle gang Odfjell aansprakelijk gesteld”

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Kabinetsreactie op de transitieagenda's circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Aanpak kleine plastic flessen in het zwerfafval

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

  05-09-2018 10.00 - 11.15 Procedurevergadering
  05-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai en EU-droneregelgeving
  NB: ter vergadering is besloten het deel over EU-droneregelgeving separaat te behandelen in een schriftelijk overleg met inbrengdatum over maand.
  06-09-2018 09.00 - 11.00 Ontbijtsessie emissieloos rijden in 2030
  06-09-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire Economie
  10-09-2018 12.00 - 14.45 Werkbezoek Emissieloze busvloot
  11-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
  20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
  25-09-2018 13.15 - 13.30 Petitie Bandencontrole in de APK
  25-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Nationaal plan op hormoonverstorende stoffen
  25-09-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  02-10-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
  03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-10-2018 10.00 - 18.00 Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen (uitnodiging gemeente Rotterdam en Nederland Maritiem Land)
  07-10-18 t/m 08-10 - Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
  09-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
  11-10-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
  11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
  17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat
  31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
  21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
  22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
  29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  05-12-2018 11.30 - 16.00 Algemeen overleg Luchtvaart
  06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
  06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
  12-12-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
  12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 110. 110

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  1. Wetgeving
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
  • 34914 Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  2. Debatten
  • Debat over nucleaire veiligheid
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
  • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
  • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
   Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
  • Debat over de droogteproblematiek
   Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

  3. Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
   Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
  • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
  • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
   Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
  • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
   Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
  • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
  • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
   Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
  • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
   Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
   Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
  • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
  • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
   Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018

  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)

  NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.
 111. 111

  Voorstel van het lid Stoffer (SGP) inzake het uitvoeren van een inventarisatie onder provincies naar de hoeveelheden asbestdaken in Nederland, de huidige provinciale subsidieregelingen en de fondsen voor asbestsanering en de reikwijdte daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Voorstel van het lid Van Brenk (50Plus) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat op het NOS-bericht "Overal dode vissen in de Geul na mestlozing: 'De beek is bijna dood'" van 3 september j.l.

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Voorstel van het lid Amhaouch (CDA) om de 'quick scan decentralisatie van een of meer spoorlijnen regeerakkoord' zodra beschikbaar naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om een reactie van de minister op het artikel "Ambtenaren hebben het laatste woord" uit de NRC van 4 september 2018, specifiek op het punt van het daarin genoemde onderzoek naar de ganzenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken in september de toezegging te voldoen om de analyse van de btw-verhoging van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de staatssecretaris te verzoeken om de vertrouwelijke informatie die ProRail heeft gedeeld met de gemeente Zwijndrecht ten aanzien van spooremplacement Kijfhoek met de Kamer te delen

  Te behandelen:

  Loading data