Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 december 2018
10:45 - 11:30 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding adviezen 'Curriculumvernieuwing' en 'Toets wijzer' van Onderwijsraad

 3. 3

  Aanbieding publicatie 'Hoofdlijnen van stand van educatief Nederland 2018' van Onderwijsraad

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake antwoord op brief van de Nationale Ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inspectierapporten over groen hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op feitelijke vragen inzake de wijziging samenhangende met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeken 'Bestuurlijke evaluatie van de Onderwijscoöperatie' en 'Onderzoeksrapport Doorlichting subsidiestromen Onderwijscoöperatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over vrijstelling tweede moderne vreemde taal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding evaluatie Vensters PO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 oktober 2018, over het bericht ‘School in Zaanstreek voert vierdaagse schoolweek in om lerarentekort’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO i.v.m. met het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  De lessen van VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting van de Directie Emancipatie (DE)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 18-12-2018 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen) 
  • wo 19-12-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat 
  • wo 19-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg VMBO Maastricht 
  • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-12-2018 11.15 - 12.15 Technische briefing SCP over de LHBT-monitor 
  Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
  • di 15-01-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ 
  • do 17-01-2019 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs 
  • di 22-01-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel voor de versterking van de voorschoolse educatie 
  • wo 23-01-2019 11.15 - 12.15 Vergadering Planningsoverleg 
  • do 24-01-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 24-01-2019 11.15 - 16.45 Algemeen overleg Leraren 
  • do 31-01-2019 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Passend onderwijs 
  • do 07-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 13-02-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs 
  • wo 13-02-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 15 februari 
  • do 21-02-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019
 19. 19

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  24. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  29. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  32. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  59. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  68. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister J&V)

  11. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  39. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  40. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  43. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

  71. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  96. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)

  Het lid Özütok kondigt aan dat zij het dertigledendebat over acceptatie LHBI in Nederland zal intrekken (ivm debat over de LHBTI-monitor)
 20. 20

  Dossier AO Passend onderwijs op 31 januari 2019


  Besluit: Er worden drie AO's gepland.
  1. AO Passend onderwijs (31-1-2019) (brief Financiële Staat van het onderwijs 2017 en financiële reserves samenwerkingsverbanden wordt geagendeerd; schriftelijk overleg over deze (bredere) brief blijft gehandhaafd).
  2. AO Toegankelijkheid mbo en ho voor studenten met een beperking (20-2-2019)
  3. AO Onderwijs en zorg, met minister BVOM en minister VWS (21-2-2019)
   
  Op agenda AO Passend onderwijs:

  - De nog te ontvangen brief inzake moties en toezeggingen Passend onderwijs.
  - De brief inzake Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen
     voor passend onderwijs’

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Dossierstukken Overgang primair naar voortgezet onderwijs

  Besluit: het AO wordt gepland (13 februari 2019). De stukken in het overzicht worden geagendeerd.
 22. 22

  Onderzoek 'Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderwijsraadrapport inzake o.a. segregatie en CBS/SCP Emancipatiemonitor inzake o.a. verbeterde economische positie van vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek reactie minister op attendering Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm

  Te behandelen:

  Loading data