Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 181101
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering OCW 8 november 2018 (ivm wijziging voorstel ag.punt 7)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW 8 november 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van website EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

Te behandelen:

8
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Te behandelen:

18
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Te behandelen:

32
Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Te behandelen:

36
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 23-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019
 • vr 26-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)
 • di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
 • di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen
 • wo 31-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
 • wo 31-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo
 • do 01-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020
 • di 06-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat
 • di 06-11-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding zwartboek 'NOSjournaal'
 • di 06-11-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)
 • wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies over loopbanen van onderwijsprofessionals
 • do 08-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
 • wo 14-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
 • do 15-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Uitstel examens Nederlands als tweede taal
 • vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek' Ouderbetrokkenheid in de praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Brabant
 • ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur
 • wo 21-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018
 • wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
 • wo 21-11-2018 14.00 - 20.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap
 • do 22-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • vr 23-11-2018 13.00 - 16.00 Werkbezoek Groene lycea (concept)
 • ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media
 • do 29-11-2018 11.15 - 12.15 Gesprek AWTI
 • do 06-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)
37
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

14. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
45. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
46. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

79. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
38
Onderwerp Emancipatie van de jaarplanning Versterking Kennispositie Kamer: verzoek desk research voorbeelden gendersensitief beleid
39
Voorstel werkbezoek Denemarken
40
Rondetafelgesprek Meer ruimte voor nieuwe scholen
41
Rondetafelgesprek Lumpsum in het funderend onderwijs
42
Inventarisatie over welke onderwerpen nadere informatie is gewenst

Details

Op dit moment voldoende voorzien.