Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

8 november 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van website EU versus Disinfo (Kamerstuk 21501-34-290)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat historische kerk Amstelveen in de as is gelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 29362-272)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang cultuur in een open samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang internationaal cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag 2017 van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Behandelschema voor de suppletoire begrotingswetten samenhangend met de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten Dialoogdagen vervolgaanpak laaggeletterdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet studievoorschotmiddelen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Profileringsfonds hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Erkenning werkervaring in mbo en hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 30 oktober 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Masteropleiding basisschoolleraar en leeftijdsgrens studievoorschot

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie over de raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de raming en realisatie van de studiefinanciering (SF)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verkenning naar de systematiek rondom de OCW-ramingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief aan het mbo over het bestuursakkoord MBO

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen bekostigde hogescholen en werkgevers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezegging tijdens het Algemeen overleg VMBO-MBO over de mogelijkheden voor een mbo-traineeprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Overzicht van subsidies voor de begeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt of leerwerktrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het verzoek van het lid Kwint, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 oktober 2018, over toename van het aantal particuliere scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwerpbesluit i.v.m. met het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen overleg van3 oktober 2018 over vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 2 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • di 23-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019
  • vr 26-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een regeling voor aanvullende bekostiging wegens in het vooruitzicht gestelde of gerealiseerde kwaliteit van het hoger onderwijs (Besluit kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs)
  • di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Besluit van 27 augustus 2018 houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
  • di 30-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot deelname aan het experiment flexstuderen
  • wo 31-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media
  • wo 31-10-2018 11.30 - 12.30 Gesprek MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo
  • do 01-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Verplichte eindtoets in het speciaal (basis) onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020
  • di 06-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voorhang accreditatiekader en uitwerking Wet accreditatie op maat
  • di 06-11-2018 13.45 - 14.00 Petitie Aanbieding zwartboek 'NOSjournaal'
  • di 06-11-2018 16.30 - 17.30 Technische briefing Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)
  • wo 07-11-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies over loopbanen van onderwijsprofessionals
  • do 08-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedures en brieven
  • wo 14-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • do 15-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Uitstel examens Nederlands als tweede taal
  • vr 16-11-2018 10.00 - 13.30 Werkbezoek' Ouderbetrokkenheid in de praktijk’ aan basisschool De Bussel te Vlijmen, Noord-Brabant
  • ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur
  • wo 21-11-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018
  • wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
  • wo 21-11-2018 14.00 - 20.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek Toekomst Medialandschap
  • do 22-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • vr 23-11-2018 13.00 - 16.00 Werkbezoek Groene lycea (concept)
  • ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg OCW-begrotingsonderdeel Media
  • do 29-11-2018 11.15 - 12.15 Gesprek AWTI
  • do 06-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 20-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (onder voorbehoud)
 37. 37

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)

  14. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  45. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  46. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  49. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)

  79. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
 38. 38

  Inventarisatie over welke onderwerpen nadere informatie is gewenst

  Op dit moment voldoende voorzien.