Notaoverleg : Passend onderwijs

De vergadering is geweest

2 juli 2018
13:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

SPREEKTIJDEN: zie laatste agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R. Bisschop (SGP)
 • B.J. Bruins ()

Agendapunten

 1. 1

  Passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over de brief over continuïteit passend onderwijs van dhr. en mevr. N.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief Onderwijsraad aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies 'Passend onderwijs' opnieuw onder de aandacht

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. B. te D. om de geldende 5,5 norm bij het staatsexamen VMBO, HAVO en VWO voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) af te schaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van brief aan de Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs over doorzettingsmacht passend onderwijs en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het krantenartikel 'School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de planning voortgangsrapportage passend onderwijs en beschikbaarheid cijfers inzake oorzaken van de stijging van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering Regeerakkoord inzake middelen (hoog)begaafdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de heer T. over zorgen over de realisatie van passend onderwijs en een klacht tegen de plaatsingsprocedure van het VSO Leo Kanner College in Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op een brief van een burger over maatwerkprocedures in passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Ieder(in) inzake aanbevelingen voor verbetering van het leerlingenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift brief aan het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen inzake actie voor beter voortgezet onderwijs aan hoogbegaafden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Dyslexieverklaringen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Spreektijden eerste termijn


  VVD   14 min
  PVV   10 min
  CDA   10 min
  D66   10 min
  GL       7 min
  SP       7 min
  PvdA   5 min
  CU      3 min
  SGP    3 min 
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data