Agendapunten

 1. PREVENTIEBELEID

 2. Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS

  Te behandelen:

 3. Meerjarenprogramma depressiepreventie

  Te behandelen:

 4. Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016

  Te behandelen:

 5. Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS)

  Te behandelen:

 6. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen

  Te behandelen:

 7. Rapporten RIVM en NVWA over monitoring productsamenstelling

  Te behandelen:

 8. Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016

  Te behandelen:

 9. Uitfasering Vinkje, innovatie en communicatie over gezonde voeding

  Te behandelen:

 10. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016

  Te behandelen:

 11. Briefrapport ‘UV-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Te behandelen:

 12. Tweede voortgangsrapportage Actieplan Preventie Gehoorschade

  Te behandelen:

 13. Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid geborgd

  Te behandelen:

 14. Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2016

  Te behandelen:

 15. Rapport: 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving'

  Te behandelen:

 16. Themaverkenningen Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM

  Te behandelen:

 17. Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling

  Te behandelen:

 18. Voortgang nationaal preventieakkoord

  Te behandelen:

 19. Informatie over de stand van zaken van een aantal vaccinatiedossiers

  Te behandelen:

 20. Beleidsreactie maternale kinkhoestvaccinatie

  Te behandelen:

 21. Stand van zaken gehoorschade en vervolg Actieplan

  Te behandelen:

 22. Depressie

  Te behandelen:

 23. Voortgang nationaal preventieakkoord en informatie ten behoeve van het algemeen overleg d.d. 17 mei 2018

  Te behandelen:

 24. Reactie op het verzoek van het lid Sazias, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘8000 griepdoden: actieplan nodig’

  Te behandelen:

 25. Reactie op verzoek commissie over Pro-Ana websites

  Te behandelen:

 26. Monitor naleving Reclamecode voor Voedingsmiddelen

  Te behandelen:

 27. RIVM adviezen: Evaluatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling: impact zoutreductie en impact suikerreductie en Naar een integraal systeem voor Productverbetering in Nederland

  Te behandelen:

 28. Evaluatie stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

  Te behandelen:

 29. ALCOHOL- EN TABAKSBELEID

 30. Alcoholgebruik onder 55 plus

  Te behandelen:

 31. Invulling van de motie van het lid Voordewind over financiële ondersteuning beschikbaar stellen voor preventie alcoholgebruik

  Te behandelen:

 32. ADR-rapport van het onderzoek naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA)

  Te behandelen:

 33. Tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

 34. Alcoholmarketing, verkoop op afstand, opleidingseisen sociale hygiëne en IkPas

  Te behandelen:

 35. Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over overbelasting van spoedeisende hulpposten door drank- en middelengebruik

  Te behandelen:

 36. Goedkeuringsprocedure nieuwsoortige tabaksproducten (Uitvoering motie van het lid Van Gerven c.s. over een goedkeuringsprocedure voor nieuwe soorten tabaksproducten)

  Te behandelen:

 37. Voortgangsrapportage nalevings- en handhavingscijfers NVWA tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

 38. Zorgvuldige overgangstermijn sluiten rookruimtes horeca

  Te behandelen:

 39. Antwoorden op vragen commissie over het Besluit op het Wob-verzoek inzake openbaarmaking van het volledig opgeleverde dossier aan de Auditdienst Rijk ten behoeve van het onderzoek over het zoekproces naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol

  Te behandelen:

 40. Nalevingsonderzoek leeftijdgrens sportkantines en onderzoek blootstelling aan alcoholmarketing

  Te behandelen:

 41. Reactie op verzoek commissie over de uitzending van Nieuwsuur van 22 januari 2018 over mogelijke beïnvloeding door ambtenaren van het ministerie van VWS van een onderzoek van het Trimbos-instituut naar leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van tabak

  Te behandelen:

 42. Beëindiging van de deelname van het RIVM en de NVWA aan de NEN commissie tabak en e-sigaretten en over de voortgang met betrekking tot de meetmethode voor sigaretten met filterventilatie

  Te behandelen:

 43. Informatiebrochure RIVM - nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit

  Te behandelen:

 44. INFECTIEPREVENTIE

 45. Verzamelbrief april

  Te behandelen:

 46. Aanbieding IGZ rapport "Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter"

  Te behandelen:

 47. Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

  Te behandelen:

 48. Reactie deskundigenberaad hepatitis E

  Te behandelen:

 49. Global Health Security

  Te behandelen:

 50. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 51. Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis

  Te behandelen:

 52. Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

 53. RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding Strategie 2016-2021

  Te behandelen:

 54. Strategische voorraad antivirale middelen

  Te behandelen:

 55. Antibioticaresistentie in het milieu

  Te behandelen:

 56. Stand van zaken over de aanpak van hepatitis E (HEV)

  Te behandelen:

 57. Maatregelen tegen meningokokkenziekte

  Te behandelen:

 58. Advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen

  Te behandelen:

 59. Samenwerkingsmodel Richtlijnontwikkeling infectiepreventie

  Te behandelen:

 60. Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016

  Te behandelen:

 61. Reactie op verzoek commissie inzake petitie 'S.O.S. voor sepsis, gevraagd: een nationaal actieplan' door Sepsis

  Te behandelen:

 62. Invoering maatregelen tegen meningokokkenziekte

  Te behandelen:

 63. Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

 64. VERSLAVINGSZORG/DRUGSBELEID

 65. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg verslavingszorg van 28 september 2016 inzake het inkoopbeleid van verslavingszorg door zorgverzekeraars en gevolgen voor therapietrouw

  Te behandelen:

 66. Jaarbericht 2016 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en reactie toezeggingen

  Te behandelen:

 67. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 68. Rapporten THC en CBD in cannabis

  Te behandelen:

 69. Vervolgonderzoek ambulante heroïne- en methadonbehandeling 2014-2016

  Te behandelen:

 70. Rapport “Cannabisregulering in de Verenigde Staten: modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid”

  Te behandelen:

 71. Onderzoeksrapporten inzake de risico’s van ecstasygebruik

  Te behandelen:

 72. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de schadelijkheid van lachgaspatronen

  Te behandelen:

 73. Rapport “THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2016-2017”

  Te behandelen:

 74. Onderzoeken over lachgas en 4-FA

  Te behandelen:

 75. Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor (NDM) en rapport "Langdurige klachten na gebruik xtc”

  Te behandelen:

 76. Beweegredenen jongeren om drugs te gebruiken

  Te behandelen: