Agendapunten

 1. PREVENTIEBELEID

 2. Overzicht activiteiten preventie en gezondheid via het ministerie van VWS

  Te behandelen:

 3. Meerjarenprogramma depressiepreventie

  Te behandelen:

 4. Nationaal Programma Preventie (NPP) monitor 2016

  Te behandelen:

 5. Voortzetting van het programma Gezond in de Stad (GIDS)

  Te behandelen:

 6. Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars op het terrein van preventie voor risicogroepen en het afsluiten van een gemeentepolis voor kwetsbare groepen

  Te behandelen:

 7. Rapporten RIVM en NVWA over monitoring productsamenstelling

  Te behandelen:

 8. Voortgang Nationaal Programma Preventie 2016

  Te behandelen:

 9. Uitfasering Vinkje, innovatie en communicatie over gezonde voeding

  Te behandelen:

 10. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016

  Te behandelen:

 11. Briefrapport ‘UV-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Te behandelen:

 12. Tweede voortgangsrapportage Actieplan Preventie Gehoorschade

  Te behandelen:

 13. Stimuleringsprogramma Publieke Gezondheid geborgd

  Te behandelen:

 14. Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2016

  Te behandelen:

 15. Rapport: 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving'

  Te behandelen:

 16. Rapport: 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving'

  Te behandelen:

 17. Themaverkenningen Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM

  Te behandelen:

 18. ALCOHOL- EN TABAKSBELEID

 19. Alcoholgebruik onder 55 plus

  Te behandelen:

 20. Invulling van de motie van het lid Voordewind over financiële ondersteuning beschikbaar stellen voor preventie alcoholgebruik

  Te behandelen:

 21. ADR-rapport van het onderzoek naar het verslag van het Directeuren Overleg Alcohol (DOA)

  Te behandelen:

 22. Tabak- en rookwaren

  Te behandelen:

 23. Alcoholmarketing, verkoop op afstand, opleidingseisen sociale hygiëne en IkPas

  Te behandelen:

 24. Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over overbelasting van spoedeisende hulpposten door drank- en middelengebruik

  Te behandelen:

 25. INFECTIEPREVENTIE

 26. Beantwoording vragen commissie over de lijst van vragen en antwoorden inzake informatie over ontwikkeling Sproncklaboratorium

  Te behandelen:

 27. Beantwoording vragen commissie over de Verkoop en Ontwikkeling Antonie van Leeuwenhoek terrein in Bilthoven en uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

  Te behandelen:

 28. Verzamelbrief april

  Te behandelen:

 29. Aanbieding IGZ rapport "Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter"

  Te behandelen:

 30. Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

  Te behandelen:

 31. Reactie deskundigenberaad hepatitis E

  Te behandelen:

 32. Global Health Security

  Te behandelen:

 33. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 34. Nationaal Beleidsplan Chronische Hepatitis

  Te behandelen:

 35. Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

 36. RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding Strategie 2016-2021

  Te behandelen:

 37. Strategische voorraad antivirale middelen

  Te behandelen:

 38. Antibioticaresistentie in het milieu

  Te behandelen:

 39. Stand van zaken over de aanpak van hepatitis E (HEV)

  Te behandelen:

 40. Maatregelen tegen meningokokkenziekte

  Te behandelen:

 41. Advies Gezondheidsraad over vaccinatie tegen rotavirus bij kinderen

  Te behandelen:

 42. Samenwerkingsmodel Richtlijnontwikkeling infectiepreventie

  Te behandelen:

 43. Monitor vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie 2016

  Te behandelen:

 44. VERSLAVINGSZORG/DRUGSBELEID