Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafvordering BES in verband met aanpassing van de regeling van de bijzondere opsporingsbevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke veroordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie motie-Özütok over specifieke aandacht voor uit klimaatontwikkelingen voortvloeiende risico's voor de veiligheid en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wettelijke strafverzwaring bij discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage WODC-rapport Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over 'De staat van de rechtshandhaving van Caribisch Nederland 2017' van de Raad voor de rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van Commissie WODC III: Onderzoek naar de afhandeling van een klacht van een medewerker over de beïnvloeding van WODC-onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport 'Evaluatie Wet OM-afdoening'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op het rapport 'Kwetsbaarheden in het bloed-alcoholonderzoeksproces van het NFI'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Kuiken over het bericht dat slachtoffers van zeden- en mensenhandel amper aangifte doen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Zittingslocatie MH17-proces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht ‘Jihadronselaar Azzdine C op vrije voeten’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak Cybersecurity kennisontwikkeling en onderzoeksinvesteringen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg over de positie van Nederlandse kinderen in Syrië naar aanleiding van de juridische argumenten in het standpunt van de kinderombudsvrouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2017 – resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  ICT vernieuwing politie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake standpunt m.b.t. de positie van brandweervrijwilligers tegen de achtergrond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportage Inspectie Justitie en Veiligheid over rampenbestrijding op de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek op 4 juli 2018 over de Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid De Graaf over het bericht ‘Drie Nederlanders opgepakt voor leveren wapens aan terroristen in Parijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Documenten Wob-verzoek bestuurlijke signalen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ambitie, prioriteiten en doelstellingen strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kwantitatieve prestaties strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Besluit op bezwaar Wob

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Visie op gevangenisstraffen: ‘Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen‘

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg Reclassering op 17 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower over het bericht dat Pascal F. vrij, buiten de TBS kliniek, kon bewegen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitwerking Regeerakkoord Kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eindrapport beleidsdoorlichting tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en maatregelen en recidiverapport

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Samenhang tussen het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie en het voorstel voor de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over het bericht ‘Volkert van der Graaf wint kort geding: meldplicht vervalt’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoek interventies jeugd en cyber en artikel leerpunten implementatie neuro-toepassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwikkelingen op het gebied van internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Evaluatie van de Wet voorwaardelijke sancties en de Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Eerste bevindingen Wet auteurscontractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Van Dam over de besluitvaardigheid van de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over het artikel 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan'

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rapporten Inspectie Justitie en Veiligheid inzake terugkeer en vertrek en toezeggingen op het gebied van terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang van de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de mogelijke introductie van preclearance op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kabinetsreactie op ACVZ-rapport ‘Op zoek naar veilige(r) landen’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  WOB besluit t.a.v. eenmalige afspraak tegemoetkoming plankosten niet gerealiseerde opvanglocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Richtlijn grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag JBZ-raad van 4 en 5 juni 2018 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Ingelaste Europese migratiebijeenkomst op 24 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Europese ontwikkelingen rondom terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Fiche: Verordening Aanpassingen Visuminformatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Fiche: Verordening betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratie liaison officers

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Richtlijn juridische vertegenwoordigers voor verzameling van bewijs in strafprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Fiche: Verordening Europese Verstrekkings- en Bewaringsbevelen voor e-evidence

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Verordening statistieken over migratie en internationale bescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 28 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 12 en 13 juli 2018 te Innsbruck

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek om reactie op artikel verschil in vergoeding advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Brievenlijst