Agendapunten

 1. 1

  Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wet herziening partneralimentatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Afschrift besluit van 3 mei 2018 houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Informatie over het effect van het liquidatiegeweld door de georganiseerde criminaliteit op de bescherming van personen in het stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel getuigenbescherming en genomen acties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de commissie inzake voortzetting onderzoek Nationale ombudsman (No) rechtshulpverzoek Thailand

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op rapport Inspectie Justitie en Veiligheid inzake Jaarbeeld Politieonderwijs 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging uitvragen informatie bij Belgische autoriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vraag van de V100 bij het jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken bescherming journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gegevensuitwisseling terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief aanpak internetoplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Cybersecuritybeeld Nederland 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage van de integrale aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg over de Justitieketen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 31 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Iedereen kan in de beveiliging gaan’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Investeringen in meer en betere politie en de stand van zaken van maatregelen die deel uitmaken van de flexibiliseringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op het Inspectierapport 'Het arrestantenregime, een wankel evenwicht'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek naar de huidige praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) in relatie tot speciale preventie en re-integratie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op advies verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake consumentenboetes

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak overlastgevende asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Asielzoekers in bewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op de motie van het lid Fritsma over geen arbeidskrachten van buiten de EU naar Nederland halen als beloning

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma over het Nederlandse immigratiebeleid n.a.v. het door de staatssecretaris onlangs ondertekenen van de verklaring van Marrakesh

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed op terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst tweede en derde tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Onderzoeken naar asielzoekers die mogelijk terroristische motieven hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de motie van de leden Verhoeven en Buitenweg over openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes van SyRI (Kamerstuk 32761-118)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk over het sluiten van detentiecentra in Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 13 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Herziening verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: richtlijn representatieve acties voor de bescherming van de collectieve belangen van consumenten en intrekking van Richtlijn 2009/22/EC

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de verordening Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen voor elektronisch bewijsmateriaal in criminele zaken en van het BNC-fiche inzake de richtlijn harmonisering van regels voor de aanstelling van juridische vertegenwoordigers voor het verzamelen van bewijs tijdens opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Asielinstroom 2014–2016: een cohort asielzoekers in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel data procedurevergaderingen J&V tot aan het kerstreces

  Woensdag 12 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 26 september 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 10 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 17 oktober 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  HERFSTRECES: 19 t/m 29 oktober 2018 
  Woensdag 7 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 21 november 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 5 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 19 december 2018 van 14.30 tot 16.00 uur
  KERSTRECES: 21 december 2018 t/m 14 januari 2019
 50. 50

  Verzoek reactie op promotieonderzoek ouderschapsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek toezending tussenevaluatie wet auteurscontractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek rondetafelgesprek naar aanleiding van initiatiefnota 'Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat' van het lid Van Dam (CDA)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek rondetafelgesprek veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel terugblik van de rapporteurs over het Jaarverslag en de Slotwet 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie tijdens volgende procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek beantwoording schriftelijke overleg over de voortgang C2000 en 112 uiterlijk volgende week

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  De minister voor Rechtsbescherming verzoeken om technische briefing inzake de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) (Kamerstuk 34608)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek reactie op het WODC-rapport Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek om een reactie op de aangeboden petitie 'hoe komt het dat al die cellen leeg staan'

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brievenlijst