Algemeen overleg : Verzameloverleg: Administratieve lasten/regeldruk / Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming / Innovatie/verspilling in de zorg

De vergadering is geweest

30 mei 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • F.M. van Kooten-Arissen (PvdD)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  ADMINISTRATIEVE LASTEN

 2. 2

  Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpak administratieve lasten in de Wet langdurige zorg (Wlz)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang aanpak administratieve lasten in de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsbrief Merkbaar minder regeldruk 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meer tijd voor zorg, merkbaar minder regeldruk bij huisartsen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van de leden Markuszower en Agema over uitkomsten uit projecten vatten in concrete voorstellen voor het schrappen van regels

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vermindering administratieve lasten voor apothekers en zorgverzekeraars door actualisatie bijlage 2 Regeling zorgverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  GOVERNANCE/GEGEVENSUITWISSELING IN DE ZORG/GEGEVENSBESCHERMING

 12. 12

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand-van-zaken m.b.t. de aangehouden motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (Kamerstuk 34550-XVI-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van de leden Keijzer en Potters over disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  IGZ-rapport 'Goed bestuur en veilige cultuur; vereisten voor goede zorg. Raad van bestuur UMC Utrecht teveel op afstand'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek EY inzake bevordering participatiemodel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2017, over misstanden bij de Thomashuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Handreiking curatoren faillissementen in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek PBLQ naar beveiliging van patiëntgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoord op vragen commissie over het afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek over zorginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidskader inzagebevoegdheid patiënten-/cliënten-/zorgdossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische zorg en ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het artikel in Zorgvisie dat ziekenhuizen data moeten terugkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van het Informatieberaad van 11 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  INNOVATIE/VERSPILLING IN DE ZORG

 33. 33

  Besluit inzake advies Beter met elkaar

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Interdepartementale beleidsonderzoek 'Innovatie in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Interdepartementale beleidsonderzoek 'Innovatie in de zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie ZonMw periode 2010-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Digitale vaardigheden en zorginnovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wegwijzer bekostiging e-health

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  De e-health monitor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport KPMG inzake Medische Technologie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapportage 'Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darm of longkanker'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evenementen en resultaten e-healthweek 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Samenwerking ZonMw en NWO

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie inzake het advies 'Onderzoek waarvan je beter wordt' van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verschil tussen het voormalig landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en MedMij

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Programma (Ont)Regel de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data