Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

1 februari 2018
9:30 - 10:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A. Kops (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J. Middendorp (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Activiteiten van de commissie Binnenlandse Zaken

  Geplande activiteiten:

  31-01-2018 Hoorzitting  Diverse wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling 
  31-01-2018 Algemeen overleg  Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017
  01-02-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken    
  01-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen (TK 34806)   
  01-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)   Herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX) (TK 34852) 
  06-02-2018 Ad-hocbesluitvorming  Inventarisatie onderwerpen voor interne vergadering inzake Planningsbrief
  08-02-2018 Vergadering  Bespreking planningsbrief Binnenlandse Zaken    
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (TK 34827)    
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (TK 34830)
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (TK34824) 
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (TK 34833)   
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (TK 34828)  
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (TK 34829) 
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (TK 34832)
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (TK 34831)    
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (TK 34825)    
  08-02-2018 Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (TK 34826)    
  14-02-2018 Algemeen overleg  Discriminatie  
  14-02-2018 Algemeen overleg  Bouwregelgeving en energiebesparing     
  15-02-2018 Gesprek met Nationale ombudsman   
  15-02-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 
  20-02-2018 Werkbezoek  Kennismakingsgesprek Raad van State    
  21-02-2018 Algemeen overleg  Democratische vernieuwing   
  22-02-2018 Algemeen overleg  Omgevingsrecht
  07-03-2018 Rondetafelgesprek (Nationale Omgevingsvisie) NOVI
  08-03-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken     
  14-03-2018 Algemeen overleg  Digitale overheid    
  22-03-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken 
  05-04-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken   
  19-04-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 
  17-05-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken  
  31-05-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken   
  14-06-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken 
  28-06-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken     
  05-07-2018 Procedurevergadering  commissie Binnenlandse Zaken    

  Ongeplande activiteiten:

  Algemeen overleg  Hoofdstuk VII van de Grondwet    
  Algemeen overleg  Aanstellingwijze burgemeester    
  Algemeen overleg  IVD-aangelegenheden    
  Notaoverleg  Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”  
  Algemeen overleg  Huuraangelegenheden
  Algemeen overleg  Gedeelde waarden (motie Van Dam) 
  Algemeen overleg  Renovatie Binnenhof    
  Algemeen overleg  Lijkbezorging 
  Algemeen overleg  Evaluatie van de Kamerverkiezingen  
  Algemeen overleg  Woningcorporaties 
  Algemeen overleg  Masterplannen rijksgebouwen    
  Algemeen overleg  Bevolkingsdaling en krimp  
  Algemeen overleg  Voortgang grensoverschrijdende samenwerking    
  Gesprek  Raad voor het openbaar bestuur   
  Werkbezoek  AIVD   
  Algemeen overleg  Sociaal domein 
  Algemeen overleg  WNT 
  Algemeen overleg  Evaluatie Veilige Publieke Taak    
  Algemeen overleg  Huis voor klokkenluiders
  Algemeen overleg  Integriteit 
  Algemeen overleg  Nationale Omgevingsvisie (NOVI)    


   
 3. 3

  Kabinetsreactie op de consultatie van de Commissie inzake de openbare raadpleging inzake hergebruik van overheidsinformatie (PSI-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Intrekking van de Wet raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief van de voorzitter van de GRECO (Group of States against Corruption) over het overnemen van de aanbevelingen gedaan door de GRECO in de vierde ronde (“Prevention of corruption in respect of members of parliament, judges and prosecutors”)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken bij de noodzakelijke ontvlechting uit hoofde van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en de wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland (Kamerstuk 34824)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155))

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voorbehouden bij woningaankoop

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het amendement van het lid Ronnes over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector (Kamerstuk 34652-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verduidelijking beleidsregels sanering en beleidsregels borgingsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapportage van de Samenwerkingstafel middenhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Programma rondetafelgesprek NOVI

 17. 17

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reacties op de Probleemverkenning en verslag van de volgende fase van de werkzaamheden van de staatscommissie parlementair stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rondvraagpunt inzake verzoek om brieven inzake Aanpak leeftijdsdiscriminatie van de agenda te halen bij het AO Discriminatie van 14 februari a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Het rondetafelgesprek inzake de positie van gemeenteraadsleden zal voor de gemeenteraadsverkiezingen gepland worden.

Naar boven