Debat geweest
19 juni 2018 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 juni 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering procedurevergadering vc SZW - 19 juni 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2018, over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is

Te behandelen:

16
Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over het oordeel van de fractievoorzitter van de VVD over de hoogte van het sociaal minimum in de bijstand en voorwaarden die hij daaraan wil verbinden, ook vanwege de grote onrust die is ontstaan onder kwetsbare groepen die bang zijn dat dit nu echt gaat gebeuren

Te behandelen:

22
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda informele Sociale Raad op 19-20 juli 2018
23
Behandelnotitie SZW-specifieke voorstellen Meerjarig Financieel Kader (MFK): Europese Sociaal Fonds Plus (ESF+) en EU Globaliseringsfonds
25
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 juni 2018)

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 2. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) – (34933)
 3. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid – (34699) plenaire behandeling zo spoedig mogelijk

Plenaire debatten
 1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
 2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
 3. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
 4. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
 5. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 6. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 7. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 8. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 9. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
 10. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
 11. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
 2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
 3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
 6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)
 8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 9. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 15 mei 2018)
 10. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 mei 2018)
 11. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
 12. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 30 mei 2018)
 13. Dertigledendebat over het bericht dat het grootste deel van de pensioenen volgend jaar weer niet wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS-fractie), bij de RvW van 14 juni 2018)

VAO's/VSO's
-
26
Geplande algemeen overleggen en WGO

Details

Besluit: Ter informatie
 • AO Preventie radicalisering - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 15.00-18.00 uur
 • WGO Jaarverslag ministerie SZW 2017, 26 juni 2018, 17.00-19.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid/DBA - 27 juni 2018, 13.00-17.00 uur
 • AO Handhaving/Arbeidsomstandigheden - 28 juni 2018, 10.00-14.00 uur (minister van SZW aanwezig van 10.00-12.00 uur)
 • AO Inburgering en integratie - 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur
27
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
28
Uitkomst email-inventarisatie: Deelname technische briefing CPB Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

Details

Besluit: De technische briefing op 21 juni 2018 van 16.00-17.00 uur vindt, wegens onvoldoende aanmeldingen, geen doorgang. Een nieuw datumvoorstel volgt.
Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een technische briefing door het CPB over haar rapport "Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk" in september 2018. De voorkeur wordt uitgesproken de briefing van het CPB vooraf te laten gaan/aan te sluiten met het gesprek met de SER over haar rapport"Vluchtelingen en Werk: een nieuwe tussenstand".
31
Aanbod SER voor toelichting op signalering 'Vluchtelingen en Werk: een nieuwe tussenstand'
32
Werkbezoek commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Zweden en het Verenigd Koninkrijk