Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 juni 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege het tijdelijk aanhouden van afgescheiden vermogens door fuserende bedrijfstakpensioenfondsen, regels voor fusie en splitsing en waardeoverdracht van nettopensioen (Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorwaarden affinanciering voorwaardelijke VPL-aanspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsstandpunt overgangsregime voor het vrij verkeer van werknemers uit Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbeveling 205 van de Internationale Arbeidsorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht van de NOS: “Te zware pakketten, te weinig loon: sorteerders zetten druk op PostNL”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2018, over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief inzake pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie over ingroeiperiode certificering huisvesting Open Teelten en Glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, over het oordeel van de fractievoorzitter van de VVD over de hoogte van het sociaal minimum in de bijstand en voorwaarden die hij daaraan wil verbinden, ook vanwege de grote onrust die is ontstaan onder kwetsbare groepen die bang zijn dat dit nu echt gaat gebeuren

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift reactie op verzoek Eerste Kamer over alleenstaande ouders met toeslagpartner

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie om informatie gedaan tijdens de technische briefing brede schuldenaanpak van 7 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport 'Zwerfjongeren en schulden'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) van 21 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming technische briefing op 7 juni 2018 over de brief inzake brede schuldenaanpak (Kamerstuk 24515-431)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 juni 2018)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
  2. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) – (34933)
  3. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid – (34699) plenaire behandeling zo spoedig mogelijk

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
  3. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  4. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
  5. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  7. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  8. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  9. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  10. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  11. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)
  8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  9. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 15 mei 2018)
  10. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 mei 2018)
  11. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
  12. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 30 mei 2018)
  13. Dertigledendebat over het bericht dat het grootste deel van de pensioenen volgend jaar weer niet wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS-fractie), bij de RvW van 14 juni 2018)

  VAO's/VSO's
  -
 24. 24

  Geplande algemeen overleggen en WGO

  Besluit: Ter informatie
  • AO Preventie radicalisering - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 15.00-18.00 uur
  • WGO Jaarverslag ministerie SZW 2017, 26 juni 2018, 17.00-19.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid/DBA - 27 juni 2018, 13.00-17.00 uur
  • AO Handhaving/Arbeidsomstandigheden - 28 juni 2018, 10.00-14.00 uur (minister van SZW aanwezig van 10.00-12.00 uur)
  • AO Inburgering en integratie - 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur
 25. 25

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
 26. 26

  Uitkomst email-inventarisatie: Deelname technische briefing CPB Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

  Besluit: De technische briefing op 21 juni 2018 van 16.00-17.00 uur vindt, wegens onvoldoende aanmeldingen, geen doorgang. Een nieuw datumvoorstel volgt.
  Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een technische briefing door het CPB over haar rapport "Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk" in september 2018. De voorkeur wordt uitgesproken de briefing van het CPB vooraf te laten gaan/aan te sluiten met het gesprek met de SER over haar rapport"Vluchtelingen en Werk: een nieuwe tussenstand".
 27. 27

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de toelichting van voorstellen aan de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk (SP) om de minister van SZW een rappel te sturen over de toegezegde brief over de WIA

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbod SER voor toelichting op signalering 'Vluchtelingen en Werk: een nieuwe tussenstand'

 30. 30

  Werkbezoek commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Zweden en het Verenigd Koninkrijk

 31. 31

  Verzoek om reactie van staatssecretaris van SZW over de uitkomsten van het Berenschot-onderzoek, de 1-meting van de Thermometer WSW, naar de volumes en uitgaven bij de sociale werkvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om brief van de minister van SZW over aanpak krapte op de arbeidsmarkt te agenderen voor het AO Arbeidsmarktbeleid/DBA op 27 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om spreektijd AO Pensioenonderwerpen op 20 juni 2018 met 3 minuten uit te breiden

  Te behandelen:

  Loading data