Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 juni 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M.R.J. Rog (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de Internationale Arbeidsconferentie 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Instructie Internationale Arbeidsconferentie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitor Arbeidsmarkt 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken pensioencommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gemeentenieuws van SZW 2018-2 (voorheen de Verzamelbrief aan gemeenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Brede schuldenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het onderzoek “Praktijkbeeld van de omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 april 2018, over het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2018, over buitenlandse financiering van moskeeën

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Wijziging richtlijn carcinogene en mutagene stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen - 15 mei - 31 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 31 mei 2017)

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018

  Plenaire debatten
  1. Debat (voorheen dertigledendebat) over de toename van het aantal mensen met een burn-out (aangevraagd door het lid Özdil (GroenLinks), bij de RvW van 15 november 2017). Het dertigledendebat is omgezet in een debat bij de RvW van 14 februari 2018
  2. Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017) 
  3. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 6 februari 2018) 
  4. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland  (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018) 
  5. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
  6. Debat over het tekort aan arbeidskrachten  (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
  7. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
  8. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
  9. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018) 
  10. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 27 maart 2018) 
  11. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018) 

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 8 februari 2018)
  2. Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 20 maart 2018)
  3. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
  4. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
  5. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 10 april 2018)
  6. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
  7. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018)
  8. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
  9. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 15 mei 2018)
  10. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 mei 2018)
  11. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks), bij de RvW van 15 mei 2018)
  12. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 30 mei 2018)

  VAO's/VSO's
  -
   
 21. 21

  Geplande algemeen overleggen en WGO

  Besluit: De AO's Arbeidsmarktbeleid/DBA en Inburgering en Integratie worden eventueel gewisseld indien uit navraag bij ambtelijk SZW mocht blijken dat dit beter aansluit op de timing van de nog te ontvangen brieven Hoofdlijnen DBA en Hervormingsopgave Nieuwkomers
  • AO Formele Raad WSB van 21 juni 2018 - 13 juni 2018, 14.00-16.00 uur
  • AO Brede Schuldenaanpak - 14 juni 2018, 15.00-19.00 uur
  • AO Preventie radicalisering - 20 juni 2018, 10.00-13.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 20 juni 2018, 15.00-18.00 uur
  • WGO Jaarverslag ministerie SZW 2017, 26 juni 2018, 17.00-19.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 27 juni 2018, 13.00-16.00 uur: wordt verplaatst naar 4 juli 2018, 14.00-17.00 uur
  • AO Handhaving/Arbeidsomstandigheden - 28 juni 2018, 10.00-14.00 uur (minister van SZW aanwezig van 10.00-12.00 uur)
  • AO Arbeidsmarktbeleid/DBA - 4 juli 2018, 14.00-18.00 uur: wordt verplaatst naar 27 juni 2018, 13.00-17.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid; de reeds geagendeerde brieven worden geagendeerd voor het AO Brede schuldenaanpak op 14 juni 2018, 15.00-19.00 uur
 22. 22

  Ongeplande algemeen overleggen

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)
 23. 23

  Voorstel procedurevergaderingen 2018 commissie SZW tot aan het kerstreces 2018/2019

  Besluit: Data vaststellen
   
  Zomerreces 2018, 6 juli t/m 3 september 2018
   
  • dinsdag 11 september 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 25 september 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 9 oktober 2018, 16.30-17.30 uur
   
  Herfstreces 2018, 19 oktober t/m 29 oktober 2018
   
  • dinsdag 30 oktober 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 13 november 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 27 november 2018, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 11 december 2018, 16.30-17.30 uur
   
  Kerstreces 2018, 21 december 2018 t/m 14 januari 2019
   
 24. 24

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname besloten technische briefing ARK inzake jaarverslag SZW

  Besluit: Instemmen om de (besloten) technische  briefing te organiseren
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), De Jong (PVV), Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66), naam volgt (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
 25. 25

  Uitkomst email-inventarisatie - deelname aan de technische briefing Brede Schuldenaanpak op donderdag 7 juni van 10.00-11.00 uur

  Besluit: Instemmen om de (besloten) technische  briefing te organiseren
  •        De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), De Jong (PVV), Peters (CDA), Raemakers (D66), Jasper van Dijk (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
 26. 26

  Behoefte stafnotitie wetgevingsoverleg Jaarverslag SZW 2017

  Besluit: De staf stelt een stafnotitie op over het Jaarverslag 2017 ten behoeve van het wetgevingsoverleg op 26 juni 2018, met specifieke aandacht voor re-integratie en de conclusies hierover van de Algemene Rekenkamer.
 27. 27

  Stafnotitie - Plan van aanpak 'Veranderende arbeidsmarkt'

 28. 28

  Aanbod CPB voor toelichting op publicatie 'Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk'

Naar boven