Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Van Ojik houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 47

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief doorontwikkeling DSI en besteding intensiveringsgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van het lid Van Raak over in kaart brengen van de hoogte van de vergoedingen van bestuurders van veiligheidsregio's (Kamerstuk 29517-129)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek bij minderjarige veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over de strijd tegen het liquidatiegeweld

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere invulling onderzoeken op het terrein van familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de e-mail van de Vereniging van TBS-advocaten inzake bezuinigingen rond gefinancierde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2018, over het bericht ‘Gewapende tienerrovers rukken op’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift reactie op brieven van LGBT Asylum Support over geweld tegen personen met een LHBTI-achtergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Integrale migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de JBZ-raad van 8 en 9 maart 2018 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package – at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018

 21. 21

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 21 maart 2018 - 4 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Behandeling van de verantwoording over 2017 en de eerste suppletoire begrotingen over 2018 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Doorgeleide brief m.b.t. burgerinitiatief "Politiepensioen"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek reactie op de ‘Proeve van wetgeving "Voorkomen en aanpakken ondermijning" van de Taskforce Brabant Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek inzake bericht 'Politie treedt minder vaak hardhandig op'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek inzake bericht 'Kunnen Cubaanse LHBTI-zaken als onvoldoende zwaarwegend worden afgedaan?'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek reactie op Cuban LGBT blackbook

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rappel brief inzake huwelijkse gevangenschap ten behoeve van algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rappel verzoek reactie inzake adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek openbaarmaking notitie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data