Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/1564 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEU L242/6), alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/1563 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake de grensoverschrijdende uitwisseling tussen de Unie en derde landen van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (PbEU L242/1) (Wet ter implementatie leesgehandicaptenrichtlijn en ter uitvoering leesgehandicaptenverordening)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het inrichten van een fonds voor niet verhaalbare noodzakelijke kosten voor de continuïteit en kwaliteit van protocollen en voor de vergoeding van de kosten voor toezicht en tuchtrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op rapport Verkenning doelrealisatie communicatiemiddelen Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over bedreiging en bescherming van journalisten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actuele ontwikkelingen in de opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op motie-Van Nispen over kennisneming stukken door nabestaanden (Kamerstuk 34550-VI-42)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het onderzoek van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum naar de ontwikkeling van recidive van daders van High Impact Crimes

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ongewenste buitenlandse inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van de commissie op het artikel “Sinterklaas moest dood” in De Telegraaf van 7 februari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere analyse over het handelen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 februari 2018, over het bericht ‘Sporen van brandstichting bij Islamitisch Centrum’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Handhaving drugs in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Versterking aanpak matchfixing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek inzake het algemeen overleg van 5 april 2018 over Jaarwisseling en vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op de onderzoeken over de gevolgen van vermissing

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel beantwoording verzoek commissie om Kamer te informeren over de gevolgen van het vertrek van de Noorse gevangenen uit Norgerhaven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarplan Rechtspraak 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatie Wet aanpassing enquêterecht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie inzake de uitzending van 23 december 2017 door Argos “Hoe bewijs je waar je huis stond?”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over inbewaringstelling van minderjarigen door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake de rapporten van Amnesty International over vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap over de onderhandelingen over het gemeenschappelijk Europees asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Bemiddelingsprocedure met Hongarije in het kader van de Dublinverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 9 maart 2018 - 21 maart 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om reactie minister op proefschrift

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek aan minister voor Rechtsbescherming om aanvullende informatie inzake enkelband

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek rondetafelgesprek inzake bescherming van persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek inzake de positie kinderen en vrouwen in IS-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek inzake het bericht "Overheid aansprakelijk gesteld voor misstanden rond adoptie"

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om het organiseren van rondetafelgesprek inzake brandweer-vrijwilligers

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kennismakingsgesprek met de Nederlandse rechter bij het EHRM

  De commissie wenst een gesprek te plannen met de Nederlandse rechter bij het EHRM.
 43. 43

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data