Debat geweest
14 maart 2018 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake Van der Hoeven Kliniek
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie van ministers op rapport AIVD en inplannen AO Terrorisme
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 14 maart 2018
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V 10 februari 2018 - 8 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 14 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Te behandelen:

6
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Te behandelen:

7
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
16
Reactie op het verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over het bericht ‘Terroriste met een missie’

Te behandelen:

17
26
Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid “Onderzoek naar de screeningsfase van de pleegzorg in Gelderland naar aanleiding van een calamiteit”

Te behandelen:

28
Reactie op het verzoek van het lid Raemakers, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 januari 2018, over bericht dat de rechten van jongeren in het geding zijn bij voorlopige hechtenis

Te behandelen:

36
Stafnotitie - Jaarplanning commissie Justitie en Veiligheid
39
Verzoek reactie van minister J&V over stand van zaken, voornemens en eventuele knelpunten bij het invoeren van de eenduidige landelijke aanpak voor journalisten

Te behandelen:

41
Brievenlijst

Te behandelen:

42
Bijzonder griffier modernisering Wetboek van Strafvordering