Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 5-7-2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 5-7-2018
Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc openstaand 180626

Deelnemers


Agendapunten

1
De kenniscoördinator en EU-specialist van de commissie OCW zullen een korte notitie schrijven over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit voor commissie OCW (focus op de O en de W)
2
De commissie stemt in met het voornemen om na het zomerreces aan beide ministers OCW een planningsbrief te verzoeken, te ontvangen voor de OCW-begrotingsbehandeling. Het gaat dan om de planning van wetsvoorstellen en brieven in 2019.
13
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake aanvraag Erasmus College Maurik
14
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo'
15
Advies van de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO) n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 34550-VIII-7)

Details

               

Te behandelen:

27
Verslag schriftelijk overleg over Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

Te behandelen:

41
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs 
 • di 03-07-2018 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek van de branchevereniging voor ondernemers in het groen (VHG) tot aanbieding Groenboek Onderwijs 
 • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
 • wo 04-07-2018 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie per mail voor werkbezoek EuroSkills 2018 - Boedapest, van donderdagavond 27 september t/m zondagochtend 30 september 
 • wo 04-07-2018 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek 
 • do 05-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs 
 • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 10-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES 
 • wo 05-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)
 • wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
 • do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo
 • do 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 26-09-2018 15.00 - 18.30 Algemeen overleg Leven Lang Leren
42
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
35. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
41. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
45. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

30. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
34. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint)
      (minister BVO en media) (ingetrokken)
74. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
76. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
44
Voorstel Wetenschapsbeleid
45
Stand van zaken Lumpsum

Details


Deelvragen rondetafel I Financiering (zicht op de middelen):
 1. In hoeverre herkent u het beeld dat uit de internetconsultatie naar voren komt?
 2. Wat werkt op dit moment wel en wat werkt niet in de lumpsum-bekostigingssystematiek?
 3. Welke onderwijsbekostigingssystematiek ziet u als best passend?
 4. Welke rol moet de overheid bij de financiering van het onderwijs spelen? (neutraal stelsel of aansturende rol)

2018A00273   14-03-2018   11.15 - 12.30   Rondetafelgesprek Financiering van het funderend onderwijs

Deelvragen nog te plannen rondetafel II Verantwoording (toezicht op de middelen)
in afwachting van verzoekadvies aan de Onderwijsraad 'Inzicht in en verandering van onderwijsgelden':
 1. Zijn er volgens u binnen de huidige lumpsum-bekostigingssystematiek veranderingen nodig, zodat scholen zich beter kunnen verantwoorden wat er met het geld is gebeurd? Zo ja, welke?
 2. Hoe is betere verantwoording mogelijk zonder extra administratieve lasten?
 3. Wat betalen scholen allemaal (extra) uit de lumpsum in vergelijking met de bekostigingseisen? (inzet geld voor buitenschoolse activiteiten, plusklassen, aanleggen van reserves e.d.)

Besluit:   - Conform eerdere planning, rondetafel II plannen in september (opzet rondetafel 1e p.v. na reces).
                - AO of notaoverleg plannen na ontvangst van kabinetsreactie op Onderwijsraadadvies (naar verwachting
                   begin oktober).
 
46
Voorstel Versterking Kennispositie Emancipatie
47
Rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs