Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 juli 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  De kenniscoördinator en EU-specialist van de commissie OCW zullen een korte notitie schrijven over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit voor commissie OCW (focus op de O en de W)

 2. 2

  De commissie stemt in met het voornemen om na het zomerreces aan beide ministers OCW een planningsbrief te verzoeken, te ontvangen voor de OCW-begrotingsbehandeling. Het gaat dan om de planning van wetsvoorstellen en brieven in 2019.

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besteding van de middelen uit het Regeerakkoord voor onderzoeksjournalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken lokale publieke omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en vensterprogrammering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afluisteren journalist

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rondetafelgesprek over de toekomst van ons medialandschap.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rondetafelgesprek Monumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake aanvraag Erasmus College Maurik

 14. 14

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies 'Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo'

 15. 15

  Advies van de Onderwijsraad over bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO) n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 34550-VIII-7)

                 

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Schriftelijk overleg over de evaluatie nieuwe bekostiging voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht 'Uitwonende studenten kunnen ze bijna niet correct verzekeren'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen over de dienstverlening van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Resultaten onafhankelijk onderzoek Overeenkomsten Rotterdam School of Management – bedrijfsleven en reactie op artikel Follow the Money

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag houdende een lijst van vragen samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Nota van wijziging inzake Wet register onderwijsdeelnemers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Regionaal Investeringsfonds 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie rapport “Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Monitor beleidsmaatregelen en in- en doorstroommonitor in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag schriftelijk overleg over Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging WEC in verband met de bekostiging van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag schriftelijk overleg geactualiseerd bestuursakkoord po en sectorakkoord vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken moties en toezeggingen passend, primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Licht op schaduwonderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Wet primair onderwijs BES in verband met herijking van de bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onregelmatigheden examens vmbo-leerlingen in Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Mededeling over een Europese aanpak van desinformatie en voortgang van de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kwint en Yesilgöz-Zegerius over het opheffen van EU versus Disinfo

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brief aan de commissievoorzitters betreffende de behandeling van voorstellen inzake het Meerjarig Financieel Kader 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Aanbeveling inzake een alomvattende benadering van het onderwijzen en leren van talen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Aanbeveling betreffende stelsels voor onderwijs en opvang van hoge kwaliteit voor jonge kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Aanbeveling automatische wederzijdse erkenning van diploma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: mededeling Een nieuwe Europese agenda voor cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 02-07-2018 13.00 - 20.00 Notaoverleg Passend onderwijs 
  • di 03-07-2018 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek van de branchevereniging voor ondernemers in het groen (VHG) tot aanbieding Groenboek Onderwijs 
  • wo 04-07-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Advies Onderwijsraad Bekostiging van en sturing op kwaliteit van onderwijs 
  • wo 04-07-2018 12.00 - 12.00 Ad-hocbesluitvorming Inventarisatie per mail voor werkbezoek EuroSkills 2018 - Boedapest, van donderdagavond 27 september t/m zondagochtend 30 september 
  • wo 04-07-2018 17.00 - 20.30 Algemeen overleg Media algemeen en Journalistiek 
  • do 05-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs 
  • do 05-07-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • di 10-07-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES 
  • wo 05-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Aanpassen Archiefwet en reactie op motie van het lid Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H. (Kamerstuk 34362-21)
  • wo 05-09-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Sociale veiligheid in het onderwijs
  • do 06-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 12-09-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg mbo en vmbo
  • do 20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 26-09-2018 15.00 - 18.30 Algemeen overleg Leven Lang Leren
 42. 42

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
  35. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  41. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  45. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  30. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  34. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint)
        (minister BVO en media) (ingetrokken)
  74. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  76. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
 43. 43

  Kinderhoorzitting Passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data