Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

7 februari 2018
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Gedragscode kleinzakelijke financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Intrekking wetsvoorstel Jongerenspaarwet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wet bekostiging financieel toezicht 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen Aruba en Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingswet financiële markten 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verdrag met Angola inzake samenwerking en bijstand in douanezaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Activering beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Helikoptergeld

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage derde voortgangsmissie ESM-programma Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie provisieverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI's en naleving publicatieplicht ANBI's

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindejaarsmarges, aanvullende post en onderuitputting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending BNC-fiche over het herzien prudentieel kader beleggingsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 22 en 23 januari 2018 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2017, week 51-3 (FIN), 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel COM(2017) 822, Mededeling: Nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de Unie.

  Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU op donderdag 8 februari 2018.
  Noot:
  In de procedurevergadering d.d. 24 januari jl. is besloten een behandelvoorbehoud te plaatsen op het voorstel EU-voorstel COM (2017) 822, Mededeling: Nieuwe begrotingsinstrumenten voor een stabiele eurozone binnen het kader van de Unie. Deze procedure kan echter alleen worden toegepast op wetgevingshandelingen, waar mededelingen van de Europese Commissie niet toe gerekend worden. Het voorstel is dan ook het BNC-fiche over dit voorstel te betrekken bij het plenaire debat over de EMU.
 24. 24

  Risico's Nederlandse Staat als gevolg van ECB-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Afscheid van de EU-adviseur Simone Melis per 15 februari 2018, zij wordt opgevolgd door Herman Beun.

 26. 26

  Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden

 27. 27

  Deelname Europese Parlementaire Week op 19 en 20 februari 2018

  Besluit: De leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Alkaya (SP) zullen namens de Commissie Financiën deelnemen aan de EPW.
 28. 28

  Verzoek van de heer Alkaya (SP) inzake een technische briefing van DNB

  Besluit: DNB verzoeken een technische briefing te geven inzake de interne ontwikkelprojecten met cryptovaluta.
 29. 29

  Verzoek van de heer van Rooijen (50PLUS) inzake het advies van de landsadvocaat over artikel 2-fondsuitkeringen openbaar te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gesprek met Europarlementariër Sophie In 't Veld

  Besluit: Europarlementariër Sophie In 't Veld uitnodigen op dinsdag 6 maart om 13.00u voor een openbaar gesprek over het EU-voorstel voor een Pan-Europees Pensioen Product (PEPP).  Sophie In 't Veld is in het Europees Parlement aangesteld als rapporteur op dit dossier.
 31. 31

  Hoorzitting besteedbaar inkomen

  Besluit: Naar aanleiding van de publicatie van de Rabobank d.d. 5 februari jl. over economische groei in relatie tot het besteedbaar inkomen van huishoudens in de afgelopen 40 jaar, zullen de leden Leijten (SP) en Hennis-Plasschaert (VVD) een hoorzitting organiseren over dit onderwerp. Voorafgaand aan de hoorzitting wordt een gerichte uitvraag gedaan bij het CBS om in enkele pagina's de context te schetsen.
 32. 32

  Nieuwsvoorzieningen en attenderingen ten behoeve van de leden van de commissie

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
 33. 33

  Terugblik van het algemeen overleg over de behandelvoorbehouden 824 en 827

  Besluit: Het opstellen van informatieafspraken voortaan behandelen zoals beschreven in de noot.
  Noot:
  De commissie neemt zich voor bij het plaatsen van een behandelvoorbehoud twee leden aan te wijzen, die de commissie een voorstel doen voor de te maken informatieafspraken. Deze informatieafspraken worden schriftelijk aan de bewindspersoon voorgelegd. Als dit schriftelijk overleg niet leidt tot overeenstemming, kan alsnog worden besloten een overleg te voeren met de regering.