Agendapunten

 1. Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  Te behandelen:

 2. Kabinetsreactie op rapporten ‘Kinderrechtenmonitor 2016’ en ‘Als je het ons vraagt De Kinderombudsman op Kinderrechtentour’

  Te behandelen:

 3. Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein

  Te behandelen:

 4. Passende hulp voor jongeren met complexe psychische problemen

  Te behandelen:

 5. Advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) ‘Zorg voor samenhangende zorg’

  Te behandelen:

 6. Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie over toezending van de rapporten van de IGZ en IJZ over de wantoestanden bij zorgboerderij 't Polböske in Enschede voorzien van een reactie

  Te behandelen:

 8. Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 september 2017, over jongeren die wachten op door de rechter opgelegde hulp

  Te behandelen:

 9. Diverse rapporten over jeugd

  Te behandelen:

 10. Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Te behandelen:

 11. Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

  Te behandelen:

 12. Moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

  Te behandelen:

 13. Reactie op bericht RTL-nieuws d.d. 27 november 2017 over agressie in de jeugdzorg

  Te behandelen: