Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN AANGEHOUDEN WETSVOORSTELLEN AGENDAPUNT 3

 3. Wetsvoorstellen

  Te behandelen:

 4. VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN AANGEHOUDEN ONDERWERPEN/ALGEMEEN OVERLEGGEN AGENDAPUNTEN 5 T/M 29

 5. Afbreking Zwangerschap

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief

  Te behandelen:

 6. Ambulancezorg/Acute zorg

  Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

  Te behandelen:

 7. Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

  Te behandelen:

 8. Eigen bijdragen in de zorg

  Besluit
  1. Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief, te ontvangen voor de begrotingsbehandeling
  2. Betrekken bij de begrotingsbehandeling (34775-XVI)

  Te behandelen:

 9. Euthanasie

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief

  Te behandelen:

 10. Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

  Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met het algemeen overleg Governance (2018)

  Te behandelen:

 11. GGZ

  Besluit: Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

  Te behandelen:

 12. Governance

  Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met algemeen overleg Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (2018)

  Te behandelen:

 13. Hulpmiddelenbeleid

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 14. IGZ

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 15. Kwaliteitszorg

  Besluit:
  1. Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief
  2. Algemeen overleg plannen voor het Kerstreces

  Te behandelen:

 16. Medisch specialistische zorg/ziekenhuizorg

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief. Na begrotingsbehandeling zal de opportuniteit van het algemeen overleg en de aanhangige brieven worden besproken

  Te behandelen:

 17. Medische ethiek

  Besluit: Bewindspersoon verzoeken om stand van zakenbrief

  Te behandelen:

 18. NZa

  Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met het algemeen overleg Governance/Gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming.

  Te behandelen:

 19. Ouderenzorg

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 20. Preventiebeleid

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 21. TSN/Toekomst thuiszorg

  Besluit: Algemeen overleg  TSN/Toekomst thuiszorg komt te vervallen. Aanhangige brief wordt betrokken bij de ao's Wmo en Arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

 22. Vernieuwingsagenda zorg

  Besluit:
  1. Algemeen overleg Vernieuwingsagenda zorg komt te vervallen
  2. Brief inzake Doelmatigheidsonderzoek Buurtzorg (31765-114) en brief inzake Waardig leven met zorg (34102-105) worden toegevoegd aan het algemeen overleg Ouderenzorg
  3. Brief inzake Rapport 'De Zorgagenda voor een gezonde samenleving' (34550-XVI-137) wordt toegevoegd aan algemeen overleg Preventiebeleid

  Te behandelen:

 23. Verpleeghuiszorg

  Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met algemeen overleg Ouderenzorg

  Te behandelen:

 24. Verslavingszorg/Drugsbeleid

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 25. Wlz

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 26. Ziekenhuisbekostiging

  Besluit: Algemeen overleg wordt samengevoegd met het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/Ziekenhuiszorg/Kapitaallasten

  Te behandelen:

 27. Zorgverzekeringswet

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 28. Zwangerschap en geboorte

  Besluit: Algemeen overleg voeren (2018)

  Te behandelen:

 29. Overige brieven 5/4 controversieel verklaard

  Te behandelen:

 30. Afschrift van de brief aan Eurocommissaris Mr. Vytenis Andriukaitis inzake tekortkomingen aan de Tobacco Product Directive (TPD)

  Te behandelen:

 31. Toegang tot medicijnen in alle EU-lidstaten

  Te behandelen:

 32. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden betreffende de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

 33. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

  Te behandelen:

 34. NZa-rapport: uitvoering te goeder trouw traject en vorderen bij jongvolwassenen

  Te behandelen:

 35. Resultaten steekproef CIZ bij zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment indicatiestelling (onder de vlag van Waardigheid en Trots)

  Te behandelen:

 36. Opname Orkambi in het basispakket

  Te behandelen:

 37. Toestemming deelname rondetafelgesprek euthanasie

  Te behandelen:

 38. Stafnotitie - Overzicht nog te plannen AO's met bijbehorende brieven (november 2017)

 39. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS (stand van zaken per 1 november 2017)

  Besluit: ter informatie
  Noot: naar aanleiding van punt 2 onder 'Plenaire debatten'. De aanvrager/diens vervanger is voornemens om het debat af te voeren van de lijst met aanhangige debatten 

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
        -  

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie).                                                                                         
  3. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Kuik bij de RvW van 3 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  4. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (aangevraagd door het lid Peters bij de RvW van 10 oktober 2017)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 10 oktober 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)
  2. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 12 oktober 2017)
  3. Dertigenledendebat over de lastendruk in de zorg (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 24 oktober 2017)
  4. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg (aangevraagd door het lid Ellemeet bij de RvW van 24 oktober 2017)
  5. Dertigledendebat over de werkdruk en de personeelstekorten in de ambulancezorg (aangevraagd door het lid Kooiman bij de RvW van 1 november 2017)
  6. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holding (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  7. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (aangevraagd door het lid Marijnissen bij de RvW van 1 november 2017)
  8. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 1 november 2017)

  VAO’s/VSO’s
       -
 40. Verzoek van het lid Kuzu om verplaatsen van het AO Geneesmiddelenbeleid d.d. 22 november a.s. in verband conflict in de agenda

  Te behandelen:

 41. Verzoek om een gesprek om tot inzicht te komen of er een noodzaak is voor verruiming van de Embryowet

  Te behandelen:

 42. Verzoek van het lid Kooiman om aandacht voor bijeenkomst met Wemos over voorwaarden aan publieke investeringen in medicijnen d.d. 15 november 2017

  Te behandelen:

 43. Verzoek van het lid Kooiman (SP) om reactie op artikel Trouw.nl d.d. 7 november 2017 inzake Meer kinderen belanden in gesloten zorginstelling

  Te behandelen: