Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Verzoek Natuurmonumenten tot aanbieding petitie ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’

 3. Verzoek SZH tot aanbieding brandbrief m.b.t. het feit dat diverse soorten landbouwhuisdieren tot de categorie ‘bedreigd levend erfgoed’ behoren d.d. 6 juni 2017

 4. Uitnodiging Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, LTO Nederland en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel voor een werkbezoek over een 'Reis door de voedselketen'

 5. Een betere implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie

  Te behandelen:

 7. Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Zeldzame koeien dreigen uit te sterven door fosfaatmaatregelen’

  Te behandelen:

 8. Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving over een grote groep melkveehouders die te maken heeft met verkeerde registratie van gegevens voor de fosfaatregelgeving

  Te behandelen:

 9. Tweede openstelling Subsidieregeling beëindiging melkveehouderij

  Te behandelen:

 10. Reactie op verzoek commissie over de tijdlijn inzake de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

 11. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 april 2017, over grootschalige fraude met mest

  Te behandelen:

 12. Reactie op verzoek commissie over de consequenties van het controversieel verklaren van de stukken inzake mestbeleid

  Te behandelen:

 13. Uitstel reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2017, over de verwerking van vlees van verondersteld mishandelde paarden in Nederlandse snacks

  Te behandelen:

 14. Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over EU-import van bedorven voedsel uit Brazilië

  Te behandelen:

 15. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken met betrekking tot het proefproject met e-CMR

  Te behandelen:

 16. Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

 17. Stand van zaken Vogelgriep

  Te behandelen:

 18. Reactie op verzoek commissie inzake de uitgaven van het Diergezondheidsfonds over de jaren 2015 en 2016

  Te behandelen:

 19. Reactie op RDA advies over zwerfkatten

  Te behandelen:

 20. Jaarverslag Faunafonds 2016

  Te behandelen:

 21. Jaarverslag 2016 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

 22. Wijzigingsregeling horizontermijnen

  Te behandelen:

 23. Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

 24. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2017

  Te behandelen:

 25. Onderzoek naar mogelijkheden om weidegang te stimuleren

  Te behandelen:

 26. Stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsprogramma

  Te behandelen:

 27. Afschrift van de antwoordbrief aan Anevei over de middellangetermijnschade Nederlandse vrije uitloopei

  Te behandelen:

 28. Stafnotitie voorstel spreektijden algemeen overleg en inventarisatie van feitelijke vragen naar aanleiding van de Regeling van Werkzaamheden

 29. Overzicht (dertigleden)debatten

 30. Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

  Te behandelen:

 31. Herziene planning algemeen overleggen en schriftelijke overleggen ter voorbereiding van de Raad voor Concurrentievermogen, Energieraad en Telecomraad in het tweede semester van 2017

 32. Voorstel Van het lid Weverling voor invulling van het rapporteurschap over de Verantwoordingsstukken over 2016

  Te behandelen:

 33. Verzoek Ambassade van Brazilië, namens delegatie Braziliaanse parlementsleden, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 15 september 2017

 34. Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan aardbevingsgebied Groningen

 35. Verzoek Loppersum Vooruit tot aanbieding petitie m.b.t. oproep voor een Parlementaire enquête gaswinning d.d. 23 mei 2017

 36. Bekrachtiging initiatiefvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Kamerstuk 34 559)

  Te behandelen:

 37. Nieuwe procedure voor afhandeling schades als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

 38. Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2017 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

 39. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht “Meer energie verbruikt in 2016 door kou, minder aardgas geproduceerd”

  Te behandelen:

 40. Energiebesparingsplan van de industrie

  Te behandelen:

 41. Informatie over besluitvormingstraject rond de SDE+ regeling in 2017

  Te behandelen:

 42. Alternatievenonderzoek uitkoopregeling wonen onder hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

 43. Verzoek lid Beckerman (SP) reactie minister EZ op rapport Groningen gas: The costs of not keeping it in the ground van Profundo

  Te behandelen:

 44. Fiche: Verordening Europese bedrijfsstatistieken

  Te behandelen:

 45. EU-voorstel: Richtlijn bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten COM (2017) 142

  Te behandelen:

 46. Fiche: Richtlijn versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

  Te behandelen:

 47. Reactie op position papers over passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers

  Te behandelen:

 48. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2017, over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

  Te behandelen:

 49. Handhaving van de Postwet 2009

  Te behandelen:

 50. Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017

  Te behandelen:

 51. Recente ontwikkelingen in de mkb-financieringsmarkt

  Te behandelen:

 52. Voortgang dienstenpakket

  Te behandelen:

 53. Voortgang Open Standaarden 2016

  Te behandelen:

 54. Aardbevingsbestendige nieuwbouw in Groningen

  Te behandelen:

 55. Reactie op verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over toegenomen aantal aardbevingen in Groningen

  Te behandelen:

 56. Advies SodM over seismiciteit Groningenveld

  Te behandelen:

 57. Vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017 over immateriële aardbevingsschade

  Te behandelen:

 58. Informatie over het in behandeling zijnde winningsplannen

  Te behandelen:

 59. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 18 mei 2017

  Te behandelen:

 60. Geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei 2017 in Malta

  Te behandelen:

 61. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 april 2017

  Te behandelen:

 62. Reactie op verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 april 2017, over het bericht ‘Onzichtbare regeldruk van honderden miljoenen euro’s teistert bedrijfsleven’

  Te behandelen:

 63. Voortgang van het wetsvoorstel ter versterking van de formele positie van de Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

 64. Reactie op een rapportage van Nieuwsuur van 9 mei 2017 inzake opruimen van het kernafval van de kernreactor in Petten

  Te behandelen: