Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

11 mei 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  11-05-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  18-05-2017  Technische briefing inzake het Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer
  18-05-2017  Inbreng verslag Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer (TK 34702)
  18-05-2017  Gesprek met de SER inzake De SER-agenda voor de stad
  31-05-2017  Algemeen overleg Sociaal Domein
  31-05-2017  Gesprek met CTIVD
  01-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-06-2017  Gesprek met Huis voor de Klokkenluiders 
  14-06-2017  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
  15-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-09-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  05-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  26-10-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  09-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  23-11-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  07-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  21-12-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
  Algemeen overleg eID
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
  Verzamel algemeen overleg
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Technische briefing Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
  Werkbezoek aan de AIVD

  Noot: de commissie besluit om de (nog te ontvangen) kabinetsreacties op het WRR-rapport en het Jaarverslag 2016 Nationale ombudsman te betrekken bij het algemeen overleg Gedeelde waarden.
   
 3. 3

  Afschrift brief IPO over de 4e beschouwing interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project DWR Next van het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) en reactie op het advies

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport van het Rathenau Instituut: “Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  CTIVD toezichtsrapport nr. 53 over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Operatie Basisregistratie Personen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (Kamerstuk 30174 en Kamerstuk 33239)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD (Kamerstuk 34588-57)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de tweede lezing van de grondwetsvoorstellen inzake het correctief referendum en de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling Europees Interoperabiliteitskader

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mededeling over besluiten inzake inleidende verzoeken tot het houden van een referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Mandaat rapporteur Kiesakte

 18. 18

  Evaluatie van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Navraag van het lid Van der Staaij (SGP) over het verdere verloop van de werkgroep die een advies zal uitbrengen over de taken en bevoegdheden van een nog in te stellen algemene commissie voor Constitutionele Zaken (naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisatie).

  Te behandelen:

  Loading data